Arvuti kasutamise koolitus

Lüllemäe RahvaõpistuEL_Sotsiaalfond_horisontaalne

reg 80068615

Valgamaa, Lüllemäe

„Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018-2020“

projekti numbrer: 2014-2020.1.06.16-0062

Õppekava nimetus: Arvuti kasutamine

Võtmepädevus: digipädevus

Õppekavarühm: 0611 Arvutikasutus (ISCED-F 2013)

Eesmärk: Koolitatav omandab õppekava õpiväljundid ning seeläbi suureneb tema oskus ja võimekus kasutada arvutigraafikat, hallata faile.

Õpiväljundid:

 orienteerub arvutigraafikas

 teeb vahet vektor- ja rastergraafikal

 suudab ise töödelda fotosid, kujundada plakateid

 oskab kujundada logosid, salvestada faile õigetsse formaatidesse

 oskab hoiustada faile pilvepõhistes failihoidlates ja sealtkaudu soovitud isikutele välja jagda

 lisaoskuste omandamine (rühmatööd)

Sihtgrupp: põhi- või keskhariduseta või erialase ettevalmistuseta täiskasvanud ja teised elukestvas õppes vähem osalevad grupid.

* Õppe kogumaht: 32 ak tundi (millest 23 ak tundi auditoorset ja 9 ak tundi praktilist tööd) Õppijate arv: 10 inimest

Õppe sisu:

 sissejuhatus arvutigraafikasse (4 ak tundi)

 pilditöötlus GIMP tarkvaras (rastergraafika( 12 ak tundi)

 Vektorgraafika loomine Inkscape tarkvaras (12 ak tundi, vektorgraafika)

 Pilves failide hoiustamine ja jagamine (4 ak tundi)

Õppemeetodid: auditoorne õpe koos praktiliste ülesannetega arvutis. Rühmatööd. Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub kaasaegses arvutiklassis, kus igal õpilasel on olemas individuaalne arvuti. Koolituse käigus saab koolitatav endale paljundatud koolitusmaterjalid. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Õppija osalus vähemalt 75% koolituse mahust. Õpiväljundid omandanud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta. Koolitaja kvalifikatsioon: täiskasvanutele suunatud arvutikoolituste läbiviimise kogemus

*Elukestvas õppes vähem osalenud inimesed, kes viimasel kolmel aastal ei ole täienduskoolitustel osalenud.

Vajalik eelaregistreerimine 10.  oktoobriks 2019

Koolitus Sotsiaalsed oskused

Reet- sotsiaalsed oskused 

TASUTA KOOLITUSED sotsiaalsetes oskustes

KUUPÄEVAD MUUTUNUD:

koolitused toimuvad 1-2 veeb; 14-15 veeb; 1-2 märts 2019!

Koolituse sisu õppemoodulites vastab järgmistele küsimustele:

Personaalne mõjukus ja koosolekutehnika. Milles väljendub minu personaalne mõjukus?

Millised on tüüpilised konfliktid inimeste sees ja nende vahel? Millised on minu halvad kuulamisharjumused? Miks on oluline vestluses “partnerit peegeldada” ja mida see tähendab? Kuidas partnerit oma lainele häälestada? Kuidas esitada küsimusi, nii et oponent neile ka vastata tahab? Mida peab teadma „ruumi vallutamisest”? Miks koosolekud ebaõnnestuvad? Millised huvid juhivad inimesi ja kuidas need väljenduvad koosolekutel? Kuidas kavandada koosolekut? Millised on koosoleku juhatajale vajalikud oskused? Kuidas tulla toime „ raskete tüüpidega“? Kas minu argumenteerimine on efektiivne? Kuidas langetada otsust demokraatlikult ? Milline on optimaalne koosoleku protokoll ja kuidas hinnata koosolekut? Millest tunneme ära hea ja halva tagasisidestuse? Millised on eneseregulatsiooni võtted pingesituatsioonis?

Läbirääkimised ja grupiprotsesside juhtimine. Miks inimesed ühinevad gruppidesse? Kuidas ületada konflikte ja leida ühiseid huvisid? Miks ja kuidas inimesed manipuleerivad, milles seisneb edukas vastuseis sellele? Milline on grupi arenguloogika ja kuidas tulla toime mittekoostöövalmis liikmetega? Kuidas valmistuda läbirääkimisteks? Kuidas kujuneb läbirääkimiste strateegia? Mis on positsioonilised läbirääkimised ja milles seisneb printsipiaalne läbirääkimine? Millised on tähtsamad argumenteerimise põhimõtted? Kuidas neutraliseerida vastuväiteid ja märkusi? Milles väljenduvad retoorilised ja spekulatiivsed mõjutamisvahendid ning kuidas neile vastu seista? Kuidas analüüsida läbirääkimiste tulemusi ja kavandada enesearengut?

Avalik esinemine. Kuidas valmistuda avalikuks esinemiseks? Millised on kõne liigid ja mis on sõnum? Milline on mõjus algus ja lõpp? Millised on erinevad kõne ülesehituse viisid? Millest juhinduda, kui esineda tuleb ootamatult? Kuidas kaasata publikut? Kuidas koostada ettekannet, infolehte, memo? Kuidas tulla toime esinemisärevusega? Millised on minu enesearengut toetavad koolitused tulevikus?

Koolitajad: Reet Valgmaa ja Erle Nõmm MTÜ õppekeskus Tõru

Registreerumine: reet.valgmaa@gmail.com ; enekaas@gmail.com 25.jaanuarini 2019

KOOLITUSED Lüllemäe Rahvaõpistus

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

MTÜ Võluvõru koostööprojekt

Meie aja võtmepädevused

Projekti number 2014-2020.1.06.18-0086

koolitused Lüllemäe Rahvaõpistus 2019 I poolaastal

UUED OSKUSED

Koolituse eesmärk:

Koolituse tulemusel on õppija omandanud lõimitud oskused ja teadmised meeskonnas õppimisest ja töötamisest.

Omandanud praktilised oskused tulemusliku puhastusteenuse korraldamisest.

Õppesisu:

  1. Millistes meeskondades me töötame? Mis teeb meeskonnast ühtse terviku ja millal jõutakse selleni? Kuidas sulandnuda võõrasse meeskonda? Praktilised harjutused.

2. Mis on koristamise/suurpuhastuse eesmärgiks? Mustus ja selle liigid; enamlevinud koristustarvikud, nende kasutamine ja hooldamine; puhastusmeetodid, ergonoomilised töövõtted.

Koolitajad: Terje Paes ja Juta Mõts

Koolitused toimuvad Lüllemäe Rahvaõpistus 9.; 16.; ja 23.märts

Grupi suurus 10.

Vajalik eelaregistreerimine hiljemalt 1.märtsiks (enekaas@gmail.com; opistu@gmail.com; 53301511)

ÕPIMOTIVATSIOONI KUJUNDAMINE

Koolituse eesmärk:

Suurendada sihtrühma motivatsiooni emotsionaalse tasakaalu leidmiseks, täiendada suhtlemis- ja konfliktides käitumise oskusi, aidata parandada õpihoiakuid ja suurendada huvi elukestva õppe võimalustest.

Õppesisu:

Kas oled tundnud, et tegelikult tahaks Sa midagi oma elus muuta, kuid siiski jätkad vana rada, olles mitte päris rahul sellega, milline praegu on Su elu?

Kas Sa kasutada täielikult oma kogu potentsiaali? Kas Sa oled mõlenud, kes Sa võiksid olla ja miks Sa seda juba ei ole?

See koolituskursus aitab Sul:

 avastada oma unustatud oskusi, teadmisi ja kogemusi

 mõista oma uskumuste põhjuseid ja neid vajadusel muuta

 vaadata otsa oma hirmudele ja neid ületada

 väljendada oma vajadusi ja väärtustada iseennast

 arendada enesekindlust

 analüüsida nii oma tegevuste õnnestumisi kui ka ebaõnnestumisi

 ennetada konfliktseid olukordi ja neid oskuslikult lahendada

 eristada erinevaid suhtlemistõkkeid ja neid välistada igapäevases elus

 mõista kehtestamise olemust ja seda kasutada

 mõista, kuidas saada heaks kuulajaks ja saavutada usalduslik side kaasinimestega

 analüüsida enda ja teiste kehakeelt

 mõista tõhusa suhtlemise nähtamatuid külgi

 püstitada endale jõukohaseid lühi- ja pikaajalisi eesmärke

 suurendada enesemotivatsiooni

 õppida oma meelt ja keha lõdvestama läbi qigongi enesetervendamise harjutuste

Kursust viib läbi Riina Hein 

Riina Hein on personaalse arengu nõustaja. On lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna. Ta on üle 20 aasta juhtinud oma ettevõtet ja teinud selle aja jooksul režissööri ning produtsendina 47 filmi ja 41 telesaadet. Inimloomuse sügavamaks mõistmiseks on ta läbinud 3-aastase väljaõppe transpersonaalse psühholoogia ja hüpnoteraapia valdkonnas. On töötanud enesearengu koolitajana Eestis ja Indias. Enam kui 20 aastat on ta tegelenud erinevate hiina enesetervendamise viisidega (taiji ja qigong). On Zhong Yuan Qigongi litsenseeritud instruktor. Praegu täiendab ta end 3- aastasel Rene Bürklandi hiina meditsiini teooria kursusel.

Koolitused toimuvad Lüllemäe Rahvaõpistus 6.-7. aprill; 27.-28. aprill ja 25.-26. mai.

Vajalik eelregistreerumine: opistu@gmail.com või enekaas@gmail.com. Telefonil 53301511

Grupi suurus 8 inimest

Õpimotivatsioon- ÕK 2018 täiendatud

Uued oskused ÕK 2018 täiendatud

Projekti elluviimine

Lüllemäe Rahvaõpistu viis KOP toel ellu projekti “Paranenud tegevusvõimalused Lüllemäel”. Projekti periood 01.06.18- 01.12.18. Projekti raames anti uus elu vanale mööblile läbi koolituse, soetati riiulid ja vitriinkapp ning kohviautomaat, paigaldati uued kardinad, avati galerii- loometuba. Välja on pandud piirkonna tegijate erinenev käsitöö. Oma osalusena värviti ühe toa seinad ja lagi ning ahjud,  paigaldati uus põrand. Projekti kogumaksumuseks kujunes 4300.-, sellest KOP toetus 1920.-

https://www.facebook.com/www.opistu.net.ee/posts/2164774943554455?__xts__[0]=68.ARBlbHakt_PcHn-CftN3rmrDamD9EdFFvEji269zb3LZCa2QwkBO0R6qW_ck9nYDONkDOo8MN2nODO9hJqP4k6ZFv0gw9GTlbXCjHBwD6YJeecyTJ-2VsZgPoNQFqaIKAkAoHyj4kIcfox0y1bfwZ7iB3YJOEQfyZtlbOkgGBfoZQcwliK4TVjOVSIpd0HLJ8S-9JdEDTDw-wiAIZFnMAyjHtSbfXr9NCJjzmg_35d9T_l7TltPgVh799hAJGYEQTT-gC6Aw3LzIYnSYy4PX7lv_ENZhFO_fQf5JqWFgjfZlwJfWh2BysxItGP093_gLr1HFaIsp_TsFfP_B6m9CzmOMkg&__tn__=-UC-R

Koolitus- Lastevanemate kaasamine õpikogukonnaks

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

NB! KOOLITUSKURSUS JÄÄB ÄRA!

Õppeasutus:

Lüllemäe Rahvaõpistu

reg 80068615

Valgamaa Lüllemäe

1. Õppekava nimetus: Lastevanemate kaasamine õpikogukonnaks

2. Õppekavarühm: Kasvatusteadus

3. Eesmärk: Koolituse tulemusel on koolikogukonna liikmete kaasvastutus, ühised

tõekspidamised ja teadlikkus suurenenud.

Õpiväljundid: Koolituse läbinud õppija:

 • teab koolielu toimimise põhialuseid ( sh.seadusandlus);

 • mõistab koostöö vajalikkust lapse arendamisel ja kujundamisel;

 • väljendab ja mõistab erinevaid seisukohti;

 • huvitub väärtushinnangute mitmekesisusest ning on valmis eelarvamuste kõrvalejätmiseks ja kompromissideks;

 • oskab suhelda avalikus sfääris;

 • oskab õpitut (sh õpioskusi ja strateegiaid) kasutada erinevates kontekstides ning koostöiselt probleeme lahendades.

4. Õpingute alustamise tingimused:

Sihtgrupp: põhi- või keskhariduseta lapsevanemad

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

5. Õppe maht ja ülesehitus: Koolituse kogumaht on 40 akadeemilist tundi. Kõik vajaminevad materjalid ja töövahendid on koolituskeskuse poolt tagatud. Olemas kaks õppeklassi koolitustegevuse läbiviimiseks ning saali kasutamise võimalus.

Grupi suurus 24 inimest

6. Õppe sisu:

    • hariduselu puudutav seadusandlus ja vabariiklikud strateegiad, selle tõlgendamine;

    • tegevuse eesmärgistamine, meeskonnatöö, selle tõhustamine ja rolliootused;

    • väärtused ja väärtusarendus;

    • suhtlemistasandid, suhtlemine ja selge kommunikatsioon kogukonnaliikmete vahel, avalik esinemine ja tagasisidestamine;

    • isiklike tugevuste ja nõrkuste ning hoiakute määratlemine;

    • kaasamine, osalemist ja probleemilahendust toetav käitumine;

Meetodid:

Auditoorne: loeng, arutelu, rühmatöö, ajurünnak, analüüsi koostamine, juhtumipõhiste

olukordade lahendamine, ümbritseva keskkonna kaardistamine õpikeskkonnana, küsimustike

koostamine, ettekande koostamine, küsimustikele vastamine, dokumentide sisuga tutvumine.

7. Õppe lõpetamise tingimused:

Osalemine 80% õppetegevuses. Õpiväljundite hindamine:

teab koolielu toimimise põhialuseid- iseseisev töö: analüüs õppekava põhjal, kirjalik individuaalne tagasiside

-mõistab koostöö vajalikkust lapse arendamisel ja kujundamisel- küsimustikule individuaalne vastamine; suuline tagasiside grupis

- kursuse tagasisidelehe täitmine

8. Väljastatavad dokumendid:

Õppe lõpetamise tingimuse täitmisel väljastatakse tunnistus, osalisel täitmisel tõend läbitud teemade

kohta.

9. Koolitaja kvalifikatsioon:

1. Karjäärinõustaja, omistatud 7 kutsetase. Kõrgharidus, täiskasvanute õpetamise alased täiendkoolitused.

2. Kõrgharidus, täiskavanute õpetamise ja lastevanemate koolituste läbiviimise kogemus 20 aastat.

Alustame 19.novembril kell 16.00

Vajalik eelregistreerimine hiljemalt 30.oktoobriks (opistu@gmail.com) (täida osaleja avaldus) vorm- lastevanemate kaasamine

  Lüllemäe Rahvaõpistu osaleb  Eesti Vabaharidusliidu projektides, mis toimuvad            struktuuritoetuste ja Haridus- ja Teadusministeeriumi toel:

•   Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2016-2019 

•   Ettevõtlik õppija (2016-2019)

•   Õpioskus kui võti õppesse (2016-2019) 

Projektide peamine eesmärk on madalama haridustasemega ja varem õppes vähem osalenud täiskasvanute kaasamine õppesse ning nende eluks ja tööks vajalike pädevuste arendamine. Projektide tulemusena on täiskasvanute teadlikkus õppimise vajalikkusest ja õppimisvõimalustest suurenenud.

Lüllemäe Rahvaõpistu annab teada…

Kohaliku omaalgatuse programmi Meede2 -Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine raames viidi ellu projekt Tegevusvõimaluste avardamine Lüllemäe kogukonnale. Remonditi üks ruum Lüllemäe Kultuurimaja II korrusel. Tööd teostas BRICK AS.

Koolitusprogramm “Käsitööga tööle”

Lüllemäe Rahvaõpistu            EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

 1. Õppekava nimetus: Käsitööga tööle

 2. Õppekavarühm: Isikuareng

 3. Eesmärk ja õpiväljundid:

Eesmärk: Koolituse tulemusel on õppija omandanud eelteadmised ettevõtlusest ja toodete turustamisest.

Õpiväljundid

Koolituse läbinud õppija:

 • teadvustab õppimise vajalikkust, leiab infot õppimisvõimaluste ja ettevõtluse kohta ning kasutab seda oma õppimise planeerimisel;

 • oskab seada eesmärke ja planeerida tegevusi nende saavutamiseks;

 • teab ettevõtlusalaseid põhimõisteid, väikeettevõtluse vorme ja turunduskanaleid;

 • kavandab toote vastavalt sihtgrupile, kujundab toote hinna.

 1. Õppe alustamise tingimused, sihtgrupp, vajadused:

Sihtgrupp:

 • majanduslikult mitteaktiivsed inimesed;

 • vähenenud töövõimega inimesed;

 • keskhariduseta, erialase hariduseta või aegunud kvalifikatsiooniga1 inimesed;

 • madala sissetulekuga2 inimesed.

Õppe alustamise tingimused: Tegelemine käsitööga ja huvi valmistada käsitöötooteid müügiks.

 1. Õppe maht ja ülesehitus:

Koolituse kogumaht on 40 akadeemilist tundi, millest 28 tundi teoreetilist õpet ja 12 tundi praktilist tööd kooli keskkonnas.

 1. Õppekeskkond ja õppematerjalid:

Kõik vajaminevad materjalid ja töövahendid on koolituskeskuse poolt tagatud. Olemas kaks õppeklassi koolitustegevuse läbiviimiseks. Grupi suurus on 12 inimest.

 1. Õppe sisu:

 • Õppimisvõimalused, õpioskused, õppimise planeerimine.

 • Info otsimine.

 • Eesmärkide seadmine, tegevuse planeerimine.

 • Mina kui ettevõtja.

 • Ettevõtjaks olemise eeldused, plussid ja miinused.

 • Ettevõtlusega alustamine (ettevõtlusvormid, äriseadustik ja raamatupidamine).

 • Äriidee kavandamine ja turg.

 • Toote väljatöötamine, valmistamine ja arendamine, disain, reklaam, pakendamine.

 • Turundus, käsitöötoodete turunduskanalid.

 1. Õppemeetodid:

Loeng, vestlusringid, rühmatööd, intervjuud, praktilised tööd (käsitööesemete valmistamine, toodete disainimine ja reklaamimine, hinnakujundus, pakendamine).

 1. Õppe lõpetamise tingimused:

Osalemine 75% õppetegevuses. Õpiväljundeid ei hinnata.

 1. Väljastatavad dokumendid:

Õppe lõpetamise tingimuste täitmisel väljastatakse tõend.

 1. Koolitajate kvalifikatsioon:

Ettevõtluse ja raamatupidamise alane kõrgharidus, koolitamise kogemus üle 10 aasta.

Täiskasvanute koolitamise kogemus üle 10 aasta, head praktilised käsitööoskused.

Koolitus toimub Lüllemäe Kultuurimajas, Lüllemäe Rahvaõpistu ruumides

Alustame 26.septembril kell 17.00

Järgmised kuupäevad lepitakse kokku esimesel kokkusaamisel (kolmapäevad ja laupäevad)

Vajalik eelregistreerimine (täida osaleja avaldusvorm). Lisainfo opistu@gmail.com; 53301511

vorm_osaleja avaldus- käsitööga tööle

  Lüllemäe Rahvaõpistu osaleb  Eesti Vabaharidusliidu projektides, mis toimuvad            struktuuritoetuste ja Haridus- ja Teadusministeeriumi toel:

•   Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2016-2019 

•   Ettevõtlik õppija (2016-2019)

•   Õpioskus kui võti õppesse (2016-2019) 

Projektide peamine eesmärk on madalama haridustasemega ja varem õppes vähem osalenud täiskasvanute kaasamine õppesse ning nende eluks ja tööks vajalike pädevuste arendamine. Projektide tulemusena on täiskasvanute teadlikkus õppimise vajalikkusest ja õppimisvõimalustest suurenenud.

Kogupere rahvakalendri programm- “vastel valge posikene…”

vastlad

EESTI RAHVAPÄRIMUSE KOOL KUTSUB OSALEMA

                          kogupere rahvakalendri programmis

                                              „Vastel valge poisikene…“

                                               13.veebruaril kell 12.30- 14.00

                                                  Lüllemäe Kultuurimajas

VASTLALAULUD, KOMBESTIKUMÄNGUD, RAHVAMÄNGUD, LAULUMÄNGUD, ÕPITOAD väikestele ja suurtele.

Püüame vastelt, teeme noore kuu loitsu, kammime-jookseme juuksed pikaks, tantsime linalakka linnukesega, ajame põrssad põllule ja kada teiste sakste maile.

Kõikidele osalejatele vastlamängude õpileht.

Palume kaasa võtta kamm, võtmed (või sendid), riideräbalaid (väike peotäis), vastlavurr (kui on).

Korraldab Lüllemäe Rahvaõpistu

Toetab: „Projekti rahastab rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.“

Lisainfo: Ene, 53301511

Pärimuslikud kokkusaamised- jõulud

Pühapäeval, 10.detsembril kell 11.00 Lüllemäe Kultuurimajas

Pärimuslikud kokkusaamised kogukonnas- Jõulud. Eesti Rahvapärimuse Kool viib läbi ühe vahva perepäeva, kus räägitakse vanadest jõulukommetest, lauldakse vanu jõululaule, mängitakse erinevaid seltskoona mänge. Räägime toitudest ja viime läbi õpitoa.

Toetavad:   ja Karula Vallavalitsus