Täiskasvanute koolitus

          EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

        Lüllemäe Rahvaõpistu osaleb  Eesti Vabaharidusliidu projektides, mis toimuvad            struktuuritoetuste ja Haridus- ja Teadusministeeriumi toel:

•   Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2016-2019 

•   Ettevõtlik õppija (2016-2019)

•   Õpioskus kui võti õppesse (2016-2019) 

Projektide peamine eesmärk on madalama haridustasemega ja varem õppes vähem osalenud täiskasvanute kaasamine õppesse ning nende eluks ja tööks vajalike pädevuste arendamine. Projektide tulemusena on täiskasvanute teadlikkus õppimise vajalikkusest ja õppimisvõimalustest suurenenud.

************************************************************************

Programm “Täiskasvanute koolitus vabahariduslikes koolituskeskustes”

 Programm on loodud “Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013” ja sellest lähtuva “Inimressursside arendamise rakenduskava” alusel prioriteetse suuna “Elukestev õpe” meetme “Täiskasvanuhariduse arendamine” rakendamiseks. 

ÜldeesmärkTäiskasvanud elanikkonna elukestvas õppes osalemise võimalused on avardunud, vabahariduslikes koolituskeskustes pakutava kvaliteetse koolituse kaudu on tõusnud inimeste konkurentsivõime kõigis Eesti regioonides.

Alaeesmärgid   1. Täiskasvanud elanikkonnale on loodud tasuta õppimisvõimalused võtmekompetentside arendamiseks ja tööalaseks koolituseks vabahariduslikes koolituskeskustes kõikides maakondades, koolitusel osaleb vähemalt 40 000 inimest.   2. Pakutav täiskasvanute koolitus on kvaliteetne ja õppija vajadusi arvestav   3. Vabahariduslike koolituskeskuste võrgustik on muutunud jätkusuutlikumaks ja tugevamaks.

Sihtgrupp  1. Täiskasvanud elanikkond, kes ei ole koolikohustuslik (põhihariduse omandanud või 17-aastased ja vanemad isikud)     2. Täiskasvanute koolitajate, vabahariduslike koolituskeskuste personal, programmi arendustegevuste läbiviijad ja potentsiaalsed koolitajad ja koolitusjuhid. Programmi rahastavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik. Programm on kinnitatud haridus- ja teadusministri käskkirjaga nr 683  9. juunist 2008.

Tasuta kursused täiskasvanutele

Kursused toimuvad programmi 1.1.0603.08-0002 “Täiskasvanute koolitus vabahariduslikes koolituskeskustes” raames; nende läbiviimist rahastavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.

Programmi raames toimuvad Lüllemäe Rahvaõpistus  2012 I poolaastal järgmised kursused:

1. INGLISE KEEL  EDASIJÕUDNUTELE

neljapäeviti  kell  17.45

2. MTÜ-de KOOLITUS

18.- 19.veebruar ja 3.- 4. märts kell 11.00

Kursustel osalemiseks tuleb registreeruda kas e-posti teel: enekaas@gmail.com või telefoni teel 53301511 või registreeruda kodulehel Eelpool nimetatud koolituskursustest osavõtuks täidab osaleja enne kursuse algust kohapeal vastava avalduse ning kursuse lõppedes tagasisideankeedi.Soovi korral väljastame kursuse lõppedes tunnistuse, kuid seda tingimusel, et õppeprogrammist on läbitud vähemalt 75 protsenti või tõendi vastavalt osalusele. 

Loe lisaks www.vabaharidus.ee

Image

Meeldivate kohtumisteni Lüllemäe RahvaõpistusTel  76 97 245; 53 301 511

e-post: enekaas@gmail.com