Projekti elluviimine

Lüllemäe Rahvaõpistu viis KOP toel ellu projekti “Paranenud tegevusvõimalused Lüllemäel”. Projekti periood 01.06.18- 01.12.18. Projekti raames anti uus elu vanale mööblile läbi koolituse, soetati riiulid ja vitriinkapp ning kohviautomaat, paigaldati uued kardinad, avati galerii- loometuba. Välja on pandud piirkonna tegijate erinenev käsitöö. Oma osalusena värviti ühe toa seinad ja lagi ning ahjud,  paigaldati uus põrand. Projekti kogumaksumuseks kujunes 4300.-, sellest KOP toetus 1920.-

https://www.facebook.com/www.opistu.net.ee/posts/2164774943554455?__xts__[0]=68.ARBlbHakt_PcHn-CftN3rmrDamD9EdFFvEji269zb3LZCa2QwkBO0R6qW_ck9nYDONkDOo8MN2nODO9hJqP4k6ZFv0gw9GTlbXCjHBwD6YJeecyTJ-2VsZgPoNQFqaIKAkAoHyj4kIcfox0y1bfwZ7iB3YJOEQfyZtlbOkgGBfoZQcwliK4TVjOVSIpd0HLJ8S-9JdEDTDw-wiAIZFnMAyjHtSbfXr9NCJjzmg_35d9T_l7TltPgVh799hAJGYEQTT-gC6Aw3LzIYnSYy4PX7lv_ENZhFO_fQf5JqWFgjfZlwJfWh2BysxItGP093_gLr1HFaIsp_TsFfP_B6m9CzmOMkg&__tn__=-UC-R

Koolitus- Lastevanemate kaasamine õpikogukonnaks

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

NB! KOOLITUSKURSUS JÄÄB ÄRA!

Õppeasutus:

Lüllemäe Rahvaõpistu

reg 80068615

Valgamaa Lüllemäe

1. Õppekava nimetus: Lastevanemate kaasamine õpikogukonnaks

2. Õppekavarühm: Kasvatusteadus

3. Eesmärk: Koolituse tulemusel on koolikogukonna liikmete kaasvastutus, ühised

tõekspidamised ja teadlikkus suurenenud.

Õpiväljundid: Koolituse läbinud õppija:

 • teab koolielu toimimise põhialuseid ( sh.seadusandlus);

 • mõistab koostöö vajalikkust lapse arendamisel ja kujundamisel;

 • väljendab ja mõistab erinevaid seisukohti;

 • huvitub väärtushinnangute mitmekesisusest ning on valmis eelarvamuste kõrvalejätmiseks ja kompromissideks;

 • oskab suhelda avalikus sfääris;

 • oskab õpitut (sh õpioskusi ja strateegiaid) kasutada erinevates kontekstides ning koostöiselt probleeme lahendades.

4. Õpingute alustamise tingimused:

Sihtgrupp: põhi- või keskhariduseta lapsevanemad

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

5. Õppe maht ja ülesehitus: Koolituse kogumaht on 40 akadeemilist tundi. Kõik vajaminevad materjalid ja töövahendid on koolituskeskuse poolt tagatud. Olemas kaks õppeklassi koolitustegevuse läbiviimiseks ning saali kasutamise võimalus.

Grupi suurus 24 inimest

6. Õppe sisu:

    • hariduselu puudutav seadusandlus ja vabariiklikud strateegiad, selle tõlgendamine;

    • tegevuse eesmärgistamine, meeskonnatöö, selle tõhustamine ja rolliootused;

    • väärtused ja väärtusarendus;

    • suhtlemistasandid, suhtlemine ja selge kommunikatsioon kogukonnaliikmete vahel, avalik esinemine ja tagasisidestamine;

    • isiklike tugevuste ja nõrkuste ning hoiakute määratlemine;

    • kaasamine, osalemist ja probleemilahendust toetav käitumine;

Meetodid:

Auditoorne: loeng, arutelu, rühmatöö, ajurünnak, analüüsi koostamine, juhtumipõhiste

olukordade lahendamine, ümbritseva keskkonna kaardistamine õpikeskkonnana, küsimustike

koostamine, ettekande koostamine, küsimustikele vastamine, dokumentide sisuga tutvumine.

7. Õppe lõpetamise tingimused:

Osalemine 80% õppetegevuses. Õpiväljundite hindamine:

teab koolielu toimimise põhialuseid- iseseisev töö: analüüs õppekava põhjal, kirjalik individuaalne tagasiside

-mõistab koostöö vajalikkust lapse arendamisel ja kujundamisel- küsimustikule individuaalne vastamine; suuline tagasiside grupis

– kursuse tagasisidelehe täitmine

8. Väljastatavad dokumendid:

Õppe lõpetamise tingimuse täitmisel väljastatakse tunnistus, osalisel täitmisel tõend läbitud teemade

kohta.

9. Koolitaja kvalifikatsioon:

1. Karjäärinõustaja, omistatud 7 kutsetase. Kõrgharidus, täiskasvanute õpetamise alased täiendkoolitused.

2. Kõrgharidus, täiskavanute õpetamise ja lastevanemate koolituste läbiviimise kogemus 20 aastat.

Alustame 19.novembril kell 16.00

Vajalik eelregistreerimine hiljemalt 30.oktoobriks (opistu@gmail.com) (täida osaleja avaldus) vorm- lastevanemate kaasamine

  Lüllemäe Rahvaõpistu osaleb  Eesti Vabaharidusliidu projektides, mis toimuvad            struktuuritoetuste ja Haridus- ja Teadusministeeriumi toel:

•   Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2016-2019 

•   Ettevõtlik õppija (2016-2019)

•   Õpioskus kui võti õppesse (2016-2019) 

Projektide peamine eesmärk on madalama haridustasemega ja varem õppes vähem osalenud täiskasvanute kaasamine õppesse ning nende eluks ja tööks vajalike pädevuste arendamine. Projektide tulemusena on täiskasvanute teadlikkus õppimise vajalikkusest ja õppimisvõimalustest suurenenud.

Lüllemäe Rahvaõpistu annab teada…

Kohaliku omaalgatuse programmi Meede2 -Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine raames viidi ellu projekt Tegevusvõimaluste avardamine Lüllemäe kogukonnale. Remonditi üks ruum Lüllemäe Kultuurimaja II korrusel. Tööd teostas BRICK AS.

Koolitusprogramm “Käsitööga tööle”

Lüllemäe Rahvaõpistu            EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

 1. Õppekava nimetus: Käsitööga tööle

 2. Õppekavarühm: Isikuareng

 3. Eesmärk ja õpiväljundid:

Eesmärk: Koolituse tulemusel on õppija omandanud eelteadmised ettevõtlusest ja toodete turustamisest.

Õpiväljundid

Koolituse läbinud õppija:

 • teadvustab õppimise vajalikkust, leiab infot õppimisvõimaluste ja ettevõtluse kohta ning kasutab seda oma õppimise planeerimisel;

 • oskab seada eesmärke ja planeerida tegevusi nende saavutamiseks;

 • teab ettevõtlusalaseid põhimõisteid, väikeettevõtluse vorme ja turunduskanaleid;

 • kavandab toote vastavalt sihtgrupile, kujundab toote hinna.

 1. Õppe alustamise tingimused, sihtgrupp, vajadused:

Sihtgrupp:

 • majanduslikult mitteaktiivsed inimesed;

 • vähenenud töövõimega inimesed;

 • keskhariduseta, erialase hariduseta või aegunud kvalifikatsiooniga1 inimesed;

 • madala sissetulekuga2 inimesed.

Õppe alustamise tingimused: Tegelemine käsitööga ja huvi valmistada käsitöötooteid müügiks.

 1. Õppe maht ja ülesehitus:

Koolituse kogumaht on 40 akadeemilist tundi, millest 28 tundi teoreetilist õpet ja 12 tundi praktilist tööd kooli keskkonnas.

 1. Õppekeskkond ja õppematerjalid:

Kõik vajaminevad materjalid ja töövahendid on koolituskeskuse poolt tagatud. Olemas kaks õppeklassi koolitustegevuse läbiviimiseks. Grupi suurus on 12 inimest.

 1. Õppe sisu:

 • Õppimisvõimalused, õpioskused, õppimise planeerimine.

 • Info otsimine.

 • Eesmärkide seadmine, tegevuse planeerimine.

 • Mina kui ettevõtja.

 • Ettevõtjaks olemise eeldused, plussid ja miinused.

 • Ettevõtlusega alustamine (ettevõtlusvormid, äriseadustik ja raamatupidamine).

 • Äriidee kavandamine ja turg.

 • Toote väljatöötamine, valmistamine ja arendamine, disain, reklaam, pakendamine.

 • Turundus, käsitöötoodete turunduskanalid.

 1. Õppemeetodid:

Loeng, vestlusringid, rühmatööd, intervjuud, praktilised tööd (käsitööesemete valmistamine, toodete disainimine ja reklaamimine, hinnakujundus, pakendamine).

 1. Õppe lõpetamise tingimused:

Osalemine 75% õppetegevuses. Õpiväljundeid ei hinnata.

 1. Väljastatavad dokumendid:

Õppe lõpetamise tingimuste täitmisel väljastatakse tõend.

 1. Koolitajate kvalifikatsioon:

Ettevõtluse ja raamatupidamise alane kõrgharidus, koolitamise kogemus üle 10 aasta.

Täiskasvanute koolitamise kogemus üle 10 aasta, head praktilised käsitööoskused.

Koolitus toimub Lüllemäe Kultuurimajas, Lüllemäe Rahvaõpistu ruumides

Alustame 26.septembril kell 17.00

Järgmised kuupäevad lepitakse kokku esimesel kokkusaamisel (kolmapäevad ja laupäevad)

Vajalik eelregistreerimine (täida osaleja avaldusvorm). Lisainfo opistu@gmail.com; 53301511

vorm_osaleja avaldus- käsitööga tööle

  Lüllemäe Rahvaõpistu osaleb  Eesti Vabaharidusliidu projektides, mis toimuvad            struktuuritoetuste ja Haridus- ja Teadusministeeriumi toel:

•   Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2016-2019 

•   Ettevõtlik õppija (2016-2019)

•   Õpioskus kui võti õppesse (2016-2019) 

Projektide peamine eesmärk on madalama haridustasemega ja varem õppes vähem osalenud täiskasvanute kaasamine õppesse ning nende eluks ja tööks vajalike pädevuste arendamine. Projektide tulemusena on täiskasvanute teadlikkus õppimise vajalikkusest ja õppimisvõimalustest suurenenud.

Kogupere rahvakalendri programm- “vastel valge posikene…”

vastlad

EESTI RAHVAPÄRIMUSE KOOL KUTSUB OSALEMA

                          kogupere rahvakalendri programmis

                                              „Vastel valge poisikene…“

                                               13.veebruaril kell 12.30- 14.00

                                                  Lüllemäe Kultuurimajas

VASTLALAULUD, KOMBESTIKUMÄNGUD, RAHVAMÄNGUD, LAULUMÄNGUD, ÕPITOAD väikestele ja suurtele.

Püüame vastelt, teeme noore kuu loitsu, kammime-jookseme juuksed pikaks, tantsime linalakka linnukesega, ajame põrssad põllule ja kada teiste sakste maile.

Kõikidele osalejatele vastlamängude õpileht.

Palume kaasa võtta kamm, võtmed (või sendid), riideräbalaid (väike peotäis), vastlavurr (kui on).

Korraldab Lüllemäe Rahvaõpistu

Toetab: „Projekti rahastab rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.“

Lisainfo: Ene, 53301511

Pärimuslikud kokkusaamised- jõulud

Pühapäeval, 10.detsembril kell 11.00 Lüllemäe Kultuurimajas

Pärimuslikud kokkusaamised kogukonnas- Jõulud. Eesti Rahvapärimuse Kool viib läbi ühe vahva perepäeva, kus räägitakse vanadest jõulukommetest, lauldakse vanu jõululaule, mängitakse erinevaid seltskoona mänge. Räägime toitudest ja viime läbi õpitoa.

Toetavad:   ja Karula Vallavalitsus

Veebilehe loomine e-kaubandusega alustamiseks

                                          EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Lüllemäe Rahvaõpistu osaleb Eesti Vabaharidusliidu projektides, mis toimuvad struktuuritoetuste ja Haridus- ja Teadusministeeriumi toel ning kutsub teid esimesele koolitusele:

Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine

Õppekava nimetus: Veebilehe loomine e-kaubandusega alustamiseks

Õpiväljundid:

Tunneb WordPress sisuhaldustarkvara ülesehitust; Oskab WordPress platvormil tehtud veebilehte hallata; Omab põhitõdesid e- kaubandusest; Omab põhiteadmisi veebilehe otsimootorite optimeerimisest (SEO)

Sihtgrupp: erialase hariduseta; majanduslikult mitteaktiivsed inimesed.

Õppe kogumaht: 32 ak tundi. Koolitused toimuvad 23.- 24. septembril, 8.oktoobril ja 21.oktoobril Lüllemäe Kultuurimajas, algusega kell 10.00. Koolitus on tasuta.

Õppijate arv:10 inimest

Õppe sisu:

WordPressi platvormil veebilehe loomine; WordPressi ja WooCommerce veebi/e-poe haldamine;

E-kaubanduse põhitõed; Otsimootoritele optimeerimise põhitõed ja analüütika; Internetiturunduse põhialused; Kuidas analüüsida kodulehe efektiivsust?; Kuidas kasvatada kodulehe külastajate arvu?; Kuidas alustada e-kaubandusega?

Õppemeetodid: auditoorne õpe koos praktiliste ülesannetega arvutis

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Õppija osalus vähemalt 75% koolituse mahust.

Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade koht

Lisainfo ja registreerimine: opistu@gmail.com, 53301511

Pärimuslikud kokkusaamised kogukonnas

22. juunil oli Lüllemäe Külaplats siginat- saginat varakult täis- tehti ettevalmistusi jaaniku kokkusaamiseks. Ühiselt ehiti peopaik külarahva poolt kaasatoodud lilledega: kõlakoda, kiik. Valmistati ette õpitubade paigad ning sätiti valmis helitehnika kontserdi tarvis. Kontsertosas esinesid kohalikud isetegevuslased: Memmede lauluansambel, tantsurühm Meie Memmed, linetantsijad, segaansambel Lüllemäe Lüürikud, Naisrahvatantsurühm. Vahepalasid jaanipäevast ja jaanipärimustest lugesid Elin ja Ene. Kohalike kava lõpetasid üheskoos tantsurühm Meie Memmed ja naisrühm Vastatside tantsuga ning Oige ja vasembaga. Siis oli külaliskollektiivide kord: tantsisid naisrühm ja segarahvatantsurühm Lätist (Lugazist). Laulu “Jaan läeb jaanitulele”  ja sabatantsu saatel süüdati jaanituli. Õpitubades sai õppida eesti ja läti rahvatantse, punuda sukapaelu, valmistada faoamist lillesid, valmistada ja küpsetada rukkileiva palle, valmistada keraamikast “ussitehnikas” esemeid, punuda lillepärgi. Lastel oli võimalus hüpata batuudil, lasta teha endale näomaalingud, osaleda täpsusvisetes ja vihaviske võistlusel. Ei puudunud ka traditsioonilised alad nagu köietõmbamine ja kasti hoidmine. Muusikalise poole eest kandis hoolt Väägvere kapell. Koduõlle konkursile toodi kaks koduõlut ja rabarberi kali. Kehakinnituse eest kandsid hoolt ettevõtjad Aluksnest. Projekti rahastasid ja toetasid: Rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest ja Karula Vallavalitsus. Aitäh kõigile, kes panustasid ürituse õnnestumisse! 🙂