Taheva piirkonna seltsid ja seltsingud

Taheva Külakeskus

Taheva Külakeskus tegutseb Taheva Külas endises piirivalvekordoni hoones. Külakeskusesse on paigaldatud kaks avalikuks kasutamiseks mõeldud arvutit. Olemas on printer, koopiamasin. Samuti osutatakse külakeskuses pesupesemisteenust vastavalt vallavalitsuse kehtestatud hinnakirjale. Külakeskusesse on tellitud  ajalehed, ajakirjad. Külakeskusese rajamist toetas SA Eesti-Hollandi Heategevusfond.

Taheva Külakeskuses töötab perenaisena 0,5-kohaga Angela Saar (telefon 769 8867, e-postangelasaar@gmail.com).

Taheva Külakeskus on avatud järgmistel aegadel:

Esmaspäev kell 09.00 – 17.00

Teisipäev kell 8.30 – 12.30

Kolmapäev 8.30 – 12.30

Neljapäev kell 8.30 – 12.30

Reede – suletud

Laupäev – suletud

Pühapäev – suletud

 

Koikküla Külakeskus

Koikküla Külakeskus tegutseb endises Koikküla Lasteaed-Algkooli hoones. Külakeskuse kasutada on avarad ruumid koos spordisaaliga. Külakeskuse rajamist toetas kohaliku omaalgatuse programm, mille abil paigaldati sinna piljardilaud. Külakeskuses on loodud võimalused ka õhuhoki ja lauatennise mängimiseks. PRIA toetusel on külakeskusesse rajatud jõusaal ja käsitöötuba.

Koikküla külakeskuse tööd koordineerib Hille Tamman (telefon 769 8525, e-posthille.tamman@gmail.com).

 

Seltsing Hargla Külaselts

Seltsing Hargla Külaselts loodi 21. mail 2002. aastal. Seltsingu asutajaliikmed on Monika Rogenbaum, Külli Mannas, Alla Hekki ja Evi Oherjus. Seltsingu esindajana tegutseb Monika Rogenbaum. Seltsing tegutseb Harglas ja hangib oma tegevuseks vahendeid peamiselt projektitaotluste koostamise kaudu. Seltsingu liikmed tegutsevad vabatahtlikkuse põhimõttel. Seltsingu tegevuse eesmärkideks on Hargla küla kultuurielu edendamine, küla elanike väärtushinnangute tõstmine, kohalikes elanikes ühtsustunde loomine, kodutunde kujundamine. Seltsing on igal aastal läbi viinud heakorrapäevi Hargla külas ja tegelenud aktiivselt küla heakorra parandamisega. Samuti on seltsingu eestvedamisel korraldatud külapäevi, erinevaid kultuuriüritusi, õppereise, arengukavade koostamise koolitusi jms.

Seltsingu aadress: Hargla Maakultuurimaja, Hargla, Taheva vald, 68014 Valga maakond.

Telefon: 51 82 380, e-post moonika20@hot.ee

 

Seltsing Laanemetsa Külaselts

Seltsing Laanemetsa Külaselts asutati 30. augustil 2002. aastal. Seltsingu asutajaliikmed on Ene Kangur, Valentina Kangur, Maarika Keskoja, Mare Roosipuu, Leida Roosipuu, Irene Savi. Seltsingu eesmärgiks on külaelanike aktiviseerimine tegutsemiseks ühiste eesmärkide nimel; kultuurielu edendamine, ürituste korraldamine, kuhu kaasatakse ka neid, kes on Laanemetsa külas kunagi elanud; ärgitada elanikke omaalgatusele ja koostööle oma kodukoha maine parandamisele. Seltsingu eestvedamisel on rajatud kiigega külaplats.

Seltsingu esindajana tegutseb Mare Roosipuu, kelle telefoninumber tööl on 766 9271, e-post sekretä r@taheva.ee

 

Seltsing Koikküla Külaselts

Seltsing Koikküla Külaselts loodi 14. oktoobril 2004. aastal. Seltsingu asutajaliikmed on Hille Tamman, Gea Kiho ja Helve Muru. Seltsingu tegevuse eesmärgiks on Koikküla küla kultuurielu edendamine, küla elanike väärtushinnangute tõstmine, kohalikes elanikes ühtsustunde loomine. Seltsing on kirjutanud ja ellu viinud mitmeid projekte, mille tulemusel on valminud küla arengukava ja osaletud külakeskuse loomises.

Seltsingu esindajana tegutseb Hille Tamman, kelle telefoninumber tööl on 769 8525, e-posthille.tamman@gmail.com

 

Seltsing Taheva Külaselts

Seltsing Taheva Külaselts loodi 2. aprillil 2007. aastal. Seltsingu asutajaliikmed on Vaike Redel, Selma Rugo, Asta Ploom, Angela Saar. Seltsingu tegevuse eesmärk on Taheva külas ühistegevuse arendamine, küla maine ja heakorra parandamine, külas ühisürituste korraldamine ja küla ajaloo väärtustamine.

Taheva küla sai 2007. aastal toetust MTÜ Valgamaa Partnerluskogult Taheva küla kokkutuleku korraldamiseks. Küla kokkutulek korraldati ka 2012. aastal kohaliku omaalgatuse programmi toetusel.

Seltsingu esindajana tegutseb Angela Saar, kelle e-posti aadress on angelasaar@gmail.com

 

Seltsing Tsirgumäe-Sooblase Külaselts

Seltsing Tsirgumäe-Sooblase Külaselts loodi 17. märtsil 2006. aastal Tsirgumäe külas. Seltsingu asutajaliikmed on Elle Jaska, Mart Raudsepp, Külli Küünal, Sale Vahesaar, Vello Vahesaar,     Mall Pettai, Heli Loorits, Lea Radsin. Seltsingu tegutsemise eesmärkideks on Tsirgumäe ja Sooblase külade elujõu säilitamine, kohaliku kultuurielu elavdamine, külaelanike silmaringi avardamine ja nende teadmiste täiendamine. Seltsing on saanud toetust kohaliku omaalgatuse programmist külade kaardi ja suunaviitade paigaldamiseks. MTÜ Valgamaa Partnerluskogu toetas seltsingut 2007. aasta külapäeva korraldamisel. Külapäevad on muutunud Tsirgumäe-Sooblase kandi iga-aastaseks olulisemaks ürituseks ning viimased aastad on toetanud nende läbiviimist kohaliku omaalgatuse programm.

Seltsingu esindaja tegutseb Vello Vahesaar, kelle e-posti aadress on   vello@mkg.ee

Tsirgumäe-Sooblase külade  kontaktisikuks on Lea Radsin, tema telefoninumber on 527 1452, e-post learadsin@hot.ee.

 

Seltsing Hargla Maanaiste Klubi

Seltsing Hargla Maanaiste Klubi loodi 1. novembril 2006. aastal Hargla külas. Seltsingu asutajaliikmed on Lea Radsin, Ellu-Eesi Uppin, Aime Noormets, Tatjana Komkova, Sirje Saar, Vaike Redel, Selma Rugo, Kaia Kikkas, Mall Pettai, Salme Nirk, Milla Suve. Seltsingu tegevuse eesmärk on seltsingu tööst osavõtjatele käsitöö, toidu valmistamise, tantsimise-laulmise, mängude, aianduse jms valdkondades uute teadmiste pakkumine ja vastavate loengute, õppereiside, kokkusaamiste organiseerimine.

Seltsingu liikmed kogunevad regulaarselt Hargla Maakultuurimajas. Kohaliku omaalgatuse programm toetas seltsingut 2007. aastal aiandusalase õppereisi läbiviimisel Türile. 2011. aastal valmistasid seltsingu liikmed kohaliku omaalgatuse programmist saadud toetuse abil viltimistehnikas Taheva valla külade vaiba, mis on huvilistele vaatamiseks välja pandud Hargla Maakultuurimajja.

Seltsingu esindajana tegutseb Lea Radsin, kelle telefoninumber on 527 1452, e-postlearadsin@hot.ee

 

Seltsing Lepa Külaselts

Seltsing Lepa Külaselts loodi 2. aprillil 2007. aastal Lepa külas. Seltsingu asutajaliikmed on Hele Zilmer ja Heli Sture. Seltsingu tegutsemise eesmärk on Lepa küla ühistegevuse arendamine, küla maine ja heakorra parandamine, külas ühisürituste korraldamine ja küla ajaloo väärtustamine.

Seltsing osales partnerina seltsing Koikküla Külaseltsi projektis “Koikküla kandi elanike vaba aja veetmise võimaluste parandamine”. Projekt viidi läbi 2007. aastal ja seda toetas kohaliku omaalgatuse programm. 2012. aastal korraldati seltsingu eestvedamisel ja kohaliku omaalgatuse programmi toel  Lepa külapäev.

Seltsingu esindajana tegutseb Hele Zilmer, kelle telefon tööl on 769 8572, e-postkoikkyla.lasteaed@mail.ee

 

MTÜ Hargla Jahiselts

Mittetulundusühingus on 25 liiget. Peamiselt tegeldakse jahindusega, kuid alates 2008. aastast on MTÜ arvestatava panuse andnud Tsirgumäe-Sooblase külaelu arengusse. Koostöös seltsing Tsirgumäe-Sooblase Külaseltsiga koostati küla arengukava. 2009. aastal sai MTÜ toetust PRIA meetmest 3.2  Sooblase külla seltsimaja rajamiseks. Seltsimaja valmis 2010. aastal.

MTÜ esindajana tegutseb Andres Rõõmus, kelle telefoninumber on 51 63 302, e-postandresroomus@gmail.com

 

Taheva  Külade Selts

Taheva Valla Külade Selts registreeriti 17. juulil 2009. aastal. MTÜ asutajaliikmed on Urve Naha, Monika Rogenbaum ja Silva Ranniku. Juhatuse liikmena tegutseb Urve Naha.

Väljavõte MTÜ põhikirjast:

1.1 Mittetulundusühing (edaspidi „ühing”) Taheva Valla Külade Selts on avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mille asukohaks on Eesti Vabariik, Valgamaa Taheva vald Hargla küla.

1.2 Ühingu eesmärgiks on Taheva vallas külaelu arendamine ja piirkonna konkurentsivõime tõstmine, endistes Hargla kihelkonna piirides elavate inimeste elukvaliteedi parandamine ja vaba aja veetmise-, kultuuri-, sportimise- jms võimaluste loomine ja mitmekesistamine, kohaliku kultuuri-, paikkonna ja ajalooga seotud inimeste ühendamine, nende huvide eest seismine, vastavasisuliste ürituste korraldamine, harimine ja koolitamine, suhtlemine teiste sarnaste seltsidega jms, mille saavutamiseks teostatakse muuhulgas järgmisi tegevusi:

1.2.1 korraldatakse teemakohaseid üritusi, külakoosolekuid;

1.2.3 koostatakse vastavaid trükiseid ja infomaterjale;

1.2.4 koostatakse projektitaotlusi eesmärkide elluviimiseks vajalike vahendite hankimiseks.

Taheva Valla Külade Seltsi suurimaks ettevõtmiseks 2010. aastal on Taheva vallale kuuluvale  Hargla Kooli kinnistule spordiväljaku (korvpalli- ja võrkpalliplats koos valgustusega) rajamine, selleks eraldas PRIA MTÜ-le toetust 938 796 krooni. Projekti elluviimiseks vajaliku omafinantseeringu 10% ulatuses on leidnud MTÜ sponsorite abiga.

  1. aastal valmisid Hargla kihelkonna rahvariided Hargla Maakultuurimaja naisrühmale ja Hargla Kooli lasterühmale.

MTÜ esindaja Urve Naha telefoninumber on 525 9758, e-post urve114@hot.ee

 

MTÜ Kartuli Vabariik

MTÜ Kartuli Vabariik eesmärk on luua Valga maakonda Taheva valda Laanemetsa  külla ökomuuseum „Kartuli Wabariik“, mille tegevuse eesmärk on Eesti Vabariigi kultuuriloolise tähtsuse ja kartuli kui eestlastele olulise  elatusallika teadvustamine. Lisaks pakkuda Kartuli Wabariigi külastajatele hariv-meelelahutuslikke aktiivse puhkamise võimalusi.

Kartulimuuseum keskendub ühe taime ja rahvuse kooseksisteerimisele.

Uuritavad-eksponeeritavad teemad on jaotatud ajateljele 1850ndad kuni  tänapäevani. Teemadeks on 1) Kartul ja Viin: teema mis räägib, miks kartul  Eestimaal populaarseks muutus ja samas peegeldab ka tolleaegset Eesti  elu 2) Kartul ja Nõiad: kartul on maavitsaline ja maavitsalised kui  tuntud mürgi ja nõiataimed – teema räägib erinevatest Eesti ja  kohalikest nõidadest ja kas ja kuidas on vanad eestlased kartuliga  ravitsenud ja kartulist abi saanud 3) Kartul ja Armastus on teema mis  räägib nõukogude ajast. Seega kartulimuuseum on koht, kust leida  huvitavat nii kartuli kui ka möödunud aja inimestest, elust, kommetest. Ökomuuseumi keskuseks kujuneb endine Laanemetsa koolimaja koos selle  vahetus läheduses paikneva Laanemetsa kirikupargiga.

Nimetus “Kartuli Wabariik” pärineb  1920-30ndatest aastatest kui Eestit selle nimega nimetati. Eesti Vabariigis kasvatati neil aastatel riigi ühe elaniku kohta kõige

rohkem kartulit maailmas. Erinevad kartulikasvatuse- ja töötlemisega  seotud majandusharud andsid sel ajaperioodil 25-40% SKPst  (kartulikasvatus, eksport, piiritusetööstus jne). Loodav ökomuuseum on  terviklik süsteem, mille alla kuuluvad järgmised üksused:  kartulimuuseum, kartulikool, kartuliköök, kartuliturg, kartulikino,  ümberkaudsed turismiettevõtted, Riigimetsa Majandamise Keskuse matkarajad ja puhkekohad, Koiva puisniidu maastikukaitseala 226  ha, Taheva valla tähtsamad looduskaitseobjektid Koikküla, Taheva ja  Laanemetsa kiriku pargid ning lisaks nimetatuile Koiva jõe äärne  botaaniline kaitseala 170 ha.

MTÜ juhatuse liikmena tegutseb Tarmo Ladva, kelle telefoninumber on 5391 3830, e-postpresident@kartulivabariik.ee

Koduleht: www.kartulivabariik.ee

 

Parmu Ökoküla

MTÜ Parmu Ökoküla tegevuse eesmärgiks on Taheva valda Hargla ja Tsirgumäe-Sooblase kanti ökoküla rajamine. Parmu ökoküla teoreetilist ideed on tutvustatud ca 2 aasta jooksul erineva tasemega keskkonnainimestele, (keskkonnaministrid, keskkonnateenistused, looduskaitsekeskus, RMK  ja loodushuvilised), Eesti Maaülikooli maastikuüliõpilastele, Taheva valla inimestele ja vallavalitsusele, mõnedele ökoküla huvilistele, juhuslikele huvilistele, arendajatele. On toimunud mõttetalgud. Parmu ökoküla asub Valgamaal Taheva vallas, Tsirgumäe, Sooblase, Hargla ja Tõrvasõ külade piires. Küla piiriks põhja poolt on Mustjõgi, lõunast Lätimaa, läänest Koiva jõgi ja idast Võru maakonna piir. Küla territooriumi läbib põhja- lõunasuunaline tee Koivalinnast (Läti) Tahevasse üle Mustajõe silla. Lääne- ida suunaline tee läbi küla läheb riigimetsas ja jõuab Võru maakonda Tõrvasõl. Teisi võimalikke liikumissuundi  ja ühendusteist teiste asumitega pole. Praegu elab tervel sellel alal alaliselt üks pere (Parmu metsavahi koht). Lätimaa poolt küljest on piiril soo või põlismets. Küla on linnulennult idast- läände ca 10 km ja põhjast lõunasse 1-2 km. Ökokülas elavad ja toimetavad rohelise mõtteviisiga inimesed, kes oma tööde juures seavad esmaseks eesmärgiks loodussõbraliku eksisteerimise. Töö juures arvestatakse rahvuslikke kogemusi ja kultuuri. Kogu töö püütakse teha „kondiauru“ jõul. Mis ei tähenda seda, et ei võiks kasutada kaasaegseid tööriistu ja tehnoloogiaid. Külas liigutakse kas jalgsi, jalgratta, paadi, suuskade või hobustega. Kasutatakse kaasaegseid side ja kommunikatsioonivahendeid. Nende käivitamiseks vajalik energia tuleb saada päikese, tuule, vee vm. alternatiivsel viisil. Ökoküla kavandatavad tegevused: lihaveiste kasvatus, metsaraie ja hooldustööd ja metsa väljavedu küla piiridest, vajaliku toidu muretsemine kohapealt, ravimtaimede ja toidulisandite kogumine, hobuste hooldamine jms.

MTÜ Parmu Ökoküla juhatuse liikmena tegutseb Kalev Raudsepp, kelle telefoninumber on 505 4948, e-post kalev@aksimotell.ee

Koduleht: www.parmu.ee