Karula piirkonna seltsid ja seltsingud

MTÜ Kaagjärve Mõis

  • kontaktisik: Urmas Palover, telefon: 510 8078

– arendab inimestes koostöö oskusi  – aitab luua uusi vaba aja veetmise võimalusi  – aitab kaasa küla (mõisa) ajaloo uurimisele  – kaasab külaelu arendamisse erinevad sihtgrupid  Nimiürituseks on igasuvised Mõisapäevad

MTÜ Karula Hoiu Ühing 

  • juhataja: Mats Meriste  kontakt: Ähijärve küla, Antsla vald, 66420 Võrumaa  e-post: kiri@khy.ee  koduleht: www.khy.ee

 

MTÜ Karula-Lüllemäe Tervise- ja Spordikeskus 

kontaktisik: Valev Sisov  telefon: 526 9020  koduleht: www.karulatsk.ee

 

MTÜ Karula Muinsuskaitse Selts 
Juhatuse esimees: Vaike-Hele Puudersell Registrikood: 80087305 Kontakt: Lüllemäe küla Karula vald 68116 Valgamaa telefon: 5216386 e-post: karulamks@gmail.com  vaike.puudersell@mail.ee

Karula Muinsuskaitse Selts on asutatud 10. juunil 1989.a. Registreeritud mittetulundusühinguna oktoobris 1989.a. Seltsil on 17 liiget. Juhatus on 3 liikmeline – Vaike Puudersell, Etna Ansi ja Siiri Raamets. Selts ühendab ajaloost huvitatud isikuid.  Selts taotleb sõna ja teoga kultuuri järjepidevuse hoidmist, rahva ajaloomälu säilitamist ning eesti rahva ajalooliselt kujunenud väärtushinnanguile vastava inim- ja kultuurisõbraliku elukeskkonna taastamist. Selts teeb muinsuskaitsealast selgitustööd, aitab kaasa mälestiste hooldamisele ja ennistamisele, kogub ja säilitab rahvapärimusi ning mälestusi, annab välja muinsuskaitsealaseid trükiseid. Korraldab kokkutulekuid, muinsuskaitsepäevi ja –näitusi, mälestiste ja mälestusväärsete paikade tähistamist, ajalooliste isikute ja sündmuste mälestamist.
Käesoleval ajal teenuseid ei osuta. Tulevikus on võimalik korraldada ekskursioone või matku Karula loodusesse ja ajaloolistesse kohtadesse koos giidiga.

MTÜ Karula Naisselts

Kontakt: Eha Kotov 5344 6407; Õnneke Hermaste 5309 0670

Karula Naisselts tegeleb põhikirja alusel seltsi liikmete vaba aja sisustamise ja oskuste täiendamisega käsitöö ja kodumajanduse alal. Omavalmistatud käsitööd on tutvustatud erinevatel näitustel ja müüdud laatadel, messidel, käsitöölaatadel. Viimastel aastatel telgedel kudumid – kaltsuvaibad, linasest ja villasest materjalist esemed. Rahvusliku käsitöö traditsioonide taastamine hõlmab ka rahvariiete valmistamist.

MTÜ Lüllemäe Rahvaõpistu

juhataja: Ene Kaas kontakt: Lüllemäe küla, Karula vald, 68116 Valgamaa telefon: 769 7245, 520 5072 e-post: opistu@gmail.com; koduleht: www.opistu.net.ee

 

MTÜ Orienteerumisklubi Juku-Peedu 

juhatuse esimees: Toivo Kotov  Registrikood: 80262257  Kontakt: Lüllemäe küla, Karula vald, 68116 Valgamaa  telefon: 5845 5651  e-post: toivokotov@hot.ee  koduleht: www.jukupeedu.ee

 

MTÜ Spordiklubi Karula

president: Toomas Pai kontakt: Lüllemäe küla, 68116 Valgamaa telefon: 58180699 e-post: toomas@itabi24.ee

Spordielu ja -ürituste eestvedamine ja korraldamine.

 

Heategevusühistu Antva

kontaktisik: Külliki Luik telefon: 5304 8993

Heategevusühistu ANTVA MTÜ tegeleb pärimuskultuuri tutvustamisega läbi erinevate kursuste, erilist tähelepanu pööratakse käsitööd tutvustavate õpitubade läbiviimisele igas vanuses käsitööst huvitatud isikutele, korraldatakse toimetulekuraskustega perede lastele käsitöö õpitubasid, muinasjutupäevi jne. Ise hetkel koolitusi ei vaja. Projektid rahastatakse omafinantseeringuga.

Karula piirkonna Pensionäride ühendus

kontaktisik: Silva Võsakova telefon: 5363 5353

 

MTÜ Karula Vabatahtlik Tuletõrjeselts
Kontaktisik: Veiko Pormeister veiko.pormeister@gmail.com , 52 87 277
  •   MTÜ Karula Vabatahtlik Tuletõrjeselts loodi aastal 2009. Oleme Päästeameti ametlik lepingupartner ja Eesti Päästeliidu liige, tehes nendega tihedat koostööd. Aastaringselt ja 24h ööpäevas on koduvalves 2 meest, kes on valmis reageerima päästesündmusele. Seltsile kuulub kolm päästeautot, millega osutatakse erinevaid päästeteenuseid. Meie piirkond on Karula depoost 25 km raadiuses. Oleme Valga valla ainuke vabatahtlik tuletõrjeselts. 2017 aastal reageeriti 55 sündmusele. Alates 2017 aastast tegelevad Karula vabatahtlikud päästjad senisest palju rohkem ohutusalase ennetustööga. Osaletakse erinevate ürituste korraldamisel (lahtiste uste ning infopäevad, Karula külapäev, kevadised koristustalgud), viiakse läbi kodukülastusi, panustatakse erinevate spordiürituste korraldamisesse, kus vajatakse vett või abi, rajatakse lastele liuväljasid jne. Eesmärgiks on muuta meie koduvald turvalisemaks.  “Jumala auks, ligimese kaitseks!”
 Seltsing Koobassaare Külaselts
  • kontaktisik: Rein Kukk telefon: 517 4904

Korraldame ühiseid jaanipäevi. Külal olemas telk, pikendusjuhe ja pingid ürituste korraldamiseks.

Seltsing Riisali Külaselts

Kontaktisik/esindaja: Tiina Lall tel. 5561 5300 e-post: riisalikulaselts@gmail.com  Koduleht: www.riisali.blogspot.com

Seltsing Riisali Külaselts on loodud 9. märtsil 2012. Seltsingu eesmärgiks on edendada külaelu, parandada inimsuhteid, säilitada rahvuskultuuri ja suunata inimeste tähelepanu heakorrale. Seltsingu liikmed tegutsevad vabatahtlikkuse põhimõttel. Seltsing kuulub samuti Eesti Külaliikumine Kodukant liikmeks.    Riisali piirkonnale annavad oma näo ja hinge külainimesed ise oma ettevõtmistega ja positiivsusega midagi ise ära teha. See on üks oluline asi, mis kasvatab ühtsustunnet ja loob head võimalused elada kohas, kus sinust hoolitakse, sind märgatakse ja vajadusel abistatakse. See on see, mis hoiab külal hinge sees ja laseb ka edasi areneda.   Seltsingu esimesteks ettevõtmisteks olid koristustalgute läbiviimine ja jaanipäeva korraldamine Riisalis.    Koostööd sooviks tõhustada vallavalitsuse ja vallavolikogu liikmetega, teiste külade, ettevõtjate ja MTÜ-ga, leidmaks võimalusi ja lahendusi küla eluolu paremaks muutmiseks. Kuna seltsingul puuduvad rahalised vahendid, siis meil oleks pakkuda tahte, ande ja jõu investeerimist ühistesse ettevõtmistesse.