Arvuti kasutamise koolitus

Lüllemäe RahvaõpistuEL_Sotsiaalfond_horisontaalne

reg 80068615

Valgamaa, Lüllemäe

„Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018-2020“

projekti numbrer: 2014-2020.1.06.16-0062

Õppekava nimetus: Arvuti kasutamine

Võtmepädevus: digipädevus

Õppekavarühm: 0611 Arvutikasutus (ISCED-F 2013)

Eesmärk: Koolitatav omandab õppekava õpiväljundid ning seeläbi suureneb tema oskus ja võimekus kasutada arvutigraafikat, hallata faile.

Õpiväljundid:

 orienteerub arvutigraafikas

 teeb vahet vektor- ja rastergraafikal

 suudab ise töödelda fotosid, kujundada plakateid

 oskab kujundada logosid, salvestada faile õigetsse formaatidesse

 oskab hoiustada faile pilvepõhistes failihoidlates ja sealtkaudu soovitud isikutele välja jagda

 lisaoskuste omandamine (rühmatööd)

Sihtgrupp: põhi- või keskhariduseta või erialase ettevalmistuseta täiskasvanud ja teised elukestvas õppes vähem osalevad grupid.

* Õppe kogumaht: 32 ak tundi (millest 23 ak tundi auditoorset ja 9 ak tundi praktilist tööd) Õppijate arv: 10 inimest

Õppe sisu:

 sissejuhatus arvutigraafikasse (4 ak tundi)

 pilditöötlus GIMP tarkvaras (rastergraafika( 12 ak tundi)

 Vektorgraafika loomine Inkscape tarkvaras (12 ak tundi, vektorgraafika)

 Pilves failide hoiustamine ja jagamine (4 ak tundi)

Õppemeetodid: auditoorne õpe koos praktiliste ülesannetega arvutis. Rühmatööd. Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub kaasaegses arvutiklassis, kus igal õpilasel on olemas individuaalne arvuti. Koolituse käigus saab koolitatav endale paljundatud koolitusmaterjalid. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Õppija osalus vähemalt 75% koolituse mahust. Õpiväljundid omandanud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta. Koolitaja kvalifikatsioon: täiskasvanutele suunatud arvutikoolituste läbiviimise kogemus

*Elukestvas õppes vähem osalenud inimesed, kes viimasel kolmel aastal ei ole täienduskoolitustel osalenud.

Vajalik eelaregistreerimine 10.  oktoobriks 2019

Koolitusgrupp on täitunud! Kohtume 27.oktoobril kell 10.00