Kvaliteedi tagamise alused

KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED

 1. ÜLDSÄTTED

1.1. MTÜ Lüllemäe Rahvaõpistu (registrinumber 80068615)lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, organisatsiooni ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest.
1.2. Kool pakub täiskasvanutele suunatud esmast õpet algteadmiste omandamiseks, täiendõpet ja vabahariduslikku täiendkoolitust.
1.3. Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega tuleb igal koolitajal juhinduda väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.

 1. ÕPPEKAVADE KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD

2.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.
2.2 Õppekavas sätestatakse järgmised andmed:
1) õppekava nimetus;
2) õppekavarühm;
3) õppekava eesmärk ja õpiväljundid;
4) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
5) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
6) õppe sisu;
7) õppekeskkonna kirjeldus;
8) õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
9) lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
10) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
2.3 Õppekava koostamisel lähtutakse sihtgruppide vajadustest ning iga koolitus peab olema praktilise suunitlusega ja aitama sihtgrupil saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi.
2.4 Iga koolituse juures on viide kehtivale õppekavale. Koolitajad koostavad õppekavad koostöös Lüllemäe Rahvaõpistuga lähtuvalt kvaliteedi tagamise alustest ja koolitusjuhi poolt koostatud koolitajate juhendist. Lüllemäe Rahvaõpistu koolitusjuht vaatab kursuste õppekavad üle. Vajadusel nõustab koolitajaid õppekava koostamise protsessis.

 1. ÕPPEKESKKONNA KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD

3.1. Kool viib läbi koolitusi õpperuumides, mis vastavad tervisekaitse nõuetele. Ruumid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga (projektor, arvuti jne) ja tahvliga.
3.2. Koolitustel on õppematerjalid paberkandjal ja/või elektrooniliselt.

3.3 Õpperuumi ja vahendite sobivuse tagamiseks antud koolituse jaoks vaadatakse need eelnevalt koolitajaga üle ja vajadusel tehakse muudatusi. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamiseks küsitakse tagasisidet õppijatelt ja koolitajatelt, mida arvestatakse järgnevate koolituste korraldamisel.
3.4. Koolitusgrupi suurus sõltub koolitusest, kuid eesmärgiks on siiski tagada individuaalne lähenemine kogu õppeprotsessi jooksul.

 1. KOOLITAJATE KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD
  4.1 Koolitajatel on kõrgharidus ja/või töökogemus õpetataval erialal, koolitamise kogemus ning soovitatavalt täiskasvanute koolitaja kutse. Koolitajate pädevusele annab koolitusjuht hinnangu CV, eelneva tagasiside, soovituste ja vestluse põhjal.
  4.2 Koolitaja esitab Kooli juhatajale peale koolituse lõppu tagasiside koolitustulemuste ja parandusettepanekute kohta.
  4.3 Koolitajate töö kvaliteeti hinnatakse õppijate tagasiside põhjal. Toetame koolitajate enesearengut – pakume enesetäiendamise võimalusi ja jagame infot koolituste, seminaride ja kutse taotlemise kohta.
 2. TÄIENDUSKOOLITUSE KOHTA TAGASISIDE KOGUMISE KORD

KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED5.1. Koolituse kestel koguvad koolitusjuhid ja koolitajad võimalusel õppijatelt suulist tagasisidet, mille põhjal viiakse vajaduse korral ellu muudatused koolituse korralduses. Peale koolitust küsitakse osalejatelt kirjalikku ja/või suulist tagasisidet. Kirjalik tagasiside küsimustik täidetakse olenevalt koolitusest kas paberkandjal kohapeal või elektrooniliselt. Tagasiside sisaldab küsimusi õppe sisu, koolitaja, koolituse korralduse, õppekeskkonna kohta ning pikematel koolitustel ka laiemalt mõju hindavaid küsimusi. Lähtuvalt vajadusest viiakse kirjalikke küsitlusi ka läbi koolituste kestel ning pool aastal peale lõppu. Tagasiside vastused edastatakse koolitajale, analüüsitakse ja tulemuste põhjal viiakse vajadusel sisse muudatused edasistes koolitustes.
5.2. Kool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood (või sünniaeg). Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele §6.

5.3. Tehakse koostööd Eesti Rahvaülikoolide Liidu liikmetega kvaliteedi hindamiseks organisatsioonis ning on kokku lepitud EQM (European Quality Mark) mudeli kasutamine kvaliteedi hindamiseks ja parendamiseks.

Õppekorralduse alused

Lüllemäe Rahvaõpistu õppekorralduse alused

Lüllemäe Rahvaõpistu õppekorralduse alused

1 Üldsätted

1.1 Lüllemäe Rahvaõpistu korraldab täiskasvanutele suunatud vabahariduslikku ­koolitust.

1.2 Lüllemäe Rahvaõpistu lähtub koolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest asjakohastest õigusaktidest ja dokumentidest.

1.3 Õppetöö toimub ruumides, mis vastavad õppegrupi suurusele ning koolitusel kasutatavatest meetoditest tulenevatele vajadustele.

1.4 Koolitused toimuvad koolituste plaani alusel. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

1.5 Lüllemäe Rahvaõpistul on õigus teha koolituste plaanis, ajakavas ja toimu­miskohas muudatusi. Koolitustele registreerunuid teavitatakse muudatustest e-posti teel.

1.6 Koolitused toimuvad grupikoolitusena.

1.7 Koolitused toimuvad eesti keeles.

1.8 Õppetöö toimub valdavalt tööpäevadel päevase õppetöö vormis.

1.9 Igale koolitusprogrammile on alusdokumendina koostatud  õppekava, kus on määratletud:

 • õppekava nimetus
 • õppekavarühm
 • õppe kogumaht
 • õppe sisu ja eesmärk
 • õpiväljundid
 • sihtrühm ja õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel
 • koolitusel kasutatavad õppemeetodid
 • lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

2 Õppijate täienduskoolitusele vastuvõtu tingimused ja kord

2.1 Kõikidele koolitustele tuleb eelnevalt kirjalikult registreeruda, registreerumise üksikasjad avaldatakse koos koolituse tutvustusega. Registreerumiseks vajalik info: õppija nimi, isiku­kood, ametikoht, e-posti aadress, telefoni number ning arve saaja nimi ja aadress.

2.2. Peale registreerumist saadetakse registreerumise kinnitus õppija ja/või tellimuse esitaja e-posti aadressile.

2.3. Tellimuse esitamisega loetakse leping poolte vahel sõlmituks, mis annab kliendile või kliendi poolt tellimuses märgitud isikule õiguse osaleda registreeritud koolitusel ning kliendil tekib kohustus tasuda koolituse maksumus.

 1. Õppijate koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

3.1. Kui õppija ei saabu kokkulepitud koolituspäeval täienduskoolitusasutusse, siis arvatakse õppija koolituselt välja.

 1. Koolituse eest tasumine, õppetasu soodustuse, vabastamise ja tagastamise ning koolitusest loobumise kord

4.1 Koolituse eest tasumine toimub arve alusel. Arve väljastame e-kirja teel või toimub tasumine kohapeal. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

4.2. Klient võib koolitusest loobuda, teatades sellest Lüllemäe Rahvaõpistu e-posti teel opistu@gmail.com või koolituse kontaktisikule) hiljemalt õppekavas välja toodud tühistamistähtajal.

4.3 Hilisemal koolitusest loobumisel või koolitusel mitteosalemisel sellest teavitamata kuulub koolituse maksumus täies ulatuses tasumisele ning kliendi poolt juba tasutud koolituse maksumust ei tagastata.

 1. 5. Koolituse ärajäämine või edasilükkumine

5.1. Lüllemäe Rahvaõpistul on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolituse toimumisaega edasi lükata.

5.1.2 Registreerunuid teavitatakse sellest e-posti või telefoni teel.

5.2. Koolituse ärajäämisel kantakse õppetasu soovi korral üle mõnele teisele koolitusele või makstakse tagasi täies ulatuses.

 1. Privaatsuspoliitika

6.1. Koolitusele registreerumisega kinnitab õppija, et on tutvunud Lüllemäe Rahvaõpistu privaatsuspoliitikaga, mis on leitav: www.opistu.net.ee

 

 

Tegus aasta 2023

2023.a toimusid käsitööalased koolitused (keraamika,korvtooli punumine,  kampsiku loovõmblemine, siidimaal, portselanimaal, jõulukuulide valmistamineloovkampsikute näitus

 

õppereis Harjumaale

Lüllemäe külapäev

), aianduskoolitus, nutiseadme koolitus, Kodanikuks olemise ABC koolitus,  korraldati seminar arutlemaks erinevate koostööprojektide ja koolituste üle. Toimus õppereis Harjumaale ja korraldati Lüllemäe külapäev. 

Valga valla toel toimus hooaja avapidu, kus muusikat mängis rahva poolt armastatud ansambel Respekt ning toimusid mitmed kontserdid:  muusikalise elamuse pakkusid Neeme Punder ja Ene Nael kontserdiga Urmas Sisask in memorium, Karula kirikus andsid meeleoluka kontserdi Marianne Leibur ja Joel Remmel.

Karula Kultuuriselts oli abiks kultuurikollektiividele, kes  osalesid erinevatel sündmustel: Tantsutrupp LP Koolitantsul ja Kuldsel Karikal. Segaansambel Lüllemäe Lüürikud osales maakonna laulupeol ja Vaba Rahva Laulul Kuressaares, tantsurühm Meie Memmed osales maakonna tantsupeol ja Lõuna-Eesti memme-taadi suvepeol. Naisrühm Karukell osales Minni Vähi tantsupäeval ja maakonna tantsupeol. Juulis korraldati keraamikapäevad ja 22.detsembril talve alguse tähistamine koos jõululaadaga.

Täname koostööpartnerit Eesti Rahvaülikoolide Liit koolituste läbiviimisel.

Täname toetuse eest Valga vald, KOP, KULKA.

Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

Lüllemäe Rahvaõpistu privaatsuspoliitika

Isikuandmete kaitse on meie jaoks oluline ning suhtume sellesse tõsiselt. Käesolevast privaatsuspoliitikast leiate informatsiooni selle kohta, milliseid isikuandmeid Lüllemäe Rahvaõpistu Teie kohta kogub, milleks neid kasutame, kellega jagame ja millised on Teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega.

Isikuandmete töötlemisel juhindume Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest (EL) 2016/679 (edaspidi määrus) ja Isikuandmete kaitse seadusest.
1. Isikuandmete kogumine

1.1. Milliseid andmeid me kogume?

Koolitusele registreerudes: nimi, isikukood, telefoni number, e-posti aadress.

Tellitud ja rahastatud koolitustel kogume lisaks eelnevale järgmiseid andmeid: elukoht kohaliku omavalitsuse piires, kas tegutsete FIE-na, töökoht ja amet, tööhõive staatus (kui pikalt on oldud töötu), haridustase ja kas hetkel õpite.

Andmeid töötleme seoses koolitustele registreerumistega, koolitustel osalemistega, esitatud arvetega, makstud koolitustasudega, väljastatud dokumentidega.

1.2.  Miks me andmeid kogume?

Koolituse läbiviimise eesmärgil (korraldusliku ja õppetööga seotud info edastamiseks, koolituse läbimise ja osalemise kohta dokumentide väljastamiseks).

Võimalike kaebuste ja õigusvaidluste lahendamise eesmärgil.

1.3. Millisel alusel?

Täiskasvanute koolituse seadus ja täienduskoolituse standard, tulumaksuseadus, projektide määrused, Lüllemäe Rahvaõpistu õppekorralduse alused.

 1. Kellega me isikuandmeid jagame?

Hoiame Teie andmeid turvaliselt vastavalt asutuse regulatsioonidele.

2.1. Koolitustel osalejate kohta edastame andmeid koolituse eest maksjale ehk lõpptellijale, kui lõpptellija ei ole Teie ise, vaid keegi teine (nt Töötukassa).

2.2. Samuti edastame vahel koolitusel osalejate kohta andmed (ees- ja perekonnanimi, asutus, vahel ka ootused) koolitust läbiviivale koolitajale parema koolituse sisu koostamiseks.

Meie töötajad kasutavad tööalase info vahetamiseks töö meili aadressi, seetõttu liigub ka isikuandmeid sisaldav info läbi turvalise meiliserveri. Delikaatsete isikuandmete edastamiseks kasutame krüpteeritud kanaleid.

 1. Kui kaua isikuandmeid säilitatakse?
  Säilitatakse vastavalt asutuses kehtestatud korrale.

Isikuandmete, sealhulgas isikuandmeid sisaldavate dokumentide säilitamisel lähtume põhimõttest, et andmeid säilitame üksnes seni, kuni see on vajalik eesmärgi täitmiseks, milleks andmeid kogusime, või seni, kuni andmete säilitamine on seadusest tulenevalt kohustuslik.

 1. Millised on Teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega?

Te võite oma õigusi teostada kooskõlas tingimustega, mis tulenevad määrusest ja kohalikest õigusaktidest.

Teil on õigus

 • saada teavet Teie kohta kogutud isikuandmete ja nende töötlemise kohta;
 • nõuda isikuandmete parandamist või täiendamist;
 • nõuda isikuandmete kustutamist;
 • võtta tagasi isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek, kui andmete töötlemise aluseks oli teie nõusolek;
 • nõuda isikuandmete ülekandmist;
 • pöörduda isikuandmete töötlemise nõuete rikkumise korral Andmekaitse Inspektsiooni (aki.ee) poole.
 1. Milline on värbamiskord?
  Kandidaatide hindamisel võtame aluseks isiku enda avaldutud info CV-s ning vajadusel võib koguda kandidaadi kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Kandidaadil on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused ning vastuväited.

Eeldame, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on soovitajad nõustunud sellega, et võime nende poole teabe saamiseks pöördub. Kui kandidaat ei osutu valituks, säilitatakse tema andmeid  üks aasta, seejärel tehakse seda vaid kandidaadi kirjalikul nõusolekul.

Kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

Küsimuste korral võtke palun meiega ühendust.
Telefon: 53301511
E-post: opistu@gmail.com
Postiaadress: 68116 Kirikumõisa tee 5, Valgamaa

Kontaktisik on Lüllemäe Rahvaõpistu juhataja Ene Kaas

MTÜ Lüllemäe Rahvaõpistu

Kirikumõisa tee 5, Lüllemäe
opistu@gmail.com

Koolitussari

Rõõm on teada anda, et Valga valla toel on ellu viidud koolitussari, mille raames valmisid loovõmmeldud kampsikud. Koolitussarja viis läbi Kairi Orav Võrumaalt.

 

Lüllemäe Rahvaõpistu tegevusvõimaluste laiendmine

Lüllemäe Rahvaõpistu viis ellu KOP poolt rahastatud projekti  “Lüllemäe Rahvaõpistu tegevusvõimaluste laiendamine” (Projekt nr RE.2.03.22-3473), mille raames soetati lavapoodium, grillpann, soojakiirgur, sülearvuti, veebikaamera, külmvitriin, marmiit ja supitermos. Vahendeid on kasutatud erinevate sündmuste korraldamisel (kontsertid ja muud sündmused)

NUTIKOOLITUS

Tasuta koolitus Lüllemäel

Sihtgrupiks on täiskasvanud (vanuses 18-74 a), kes on arvuti- ja interneti mittekasutajad või vähese kasutuskogemusega. Osalejad kasutavad oma nutiseadet. Koolitus on osalejale tasuta. Projekt on (kaas)rahastatud Euroopa Sotsiaalfondist.

Koolituse teemad:

 • Nutiseadme seadistamine. Varundamine, mälu puhastamine, tarkvara uuendused. Ühendused (WIFI, Bluetooth, andmeside). Turvalisus.
 • Funktsioonid nutiseadmes. Kontaktid, sõnumid, helistamine, kalender, kalkulaator jne.
 • Rakendused. Rakenduste otsimine, installimine, kasutamine ja desinstallimine.
 • Internet, e-post. E-posti kasutamine, Internetist info leidmine, ajaloo puhastamine.
 • Pildistamine ja piltide varundamine. Photos. ICloud.
 • Mobiil-ID ja/või Smart-ID kasutamine. E-teenused – Smart-ID ja Mobiil-ID, tutvustus, kasutusvõimalused – nt eesti.ee, e-raamatukogu, digiligu. Internetipank.

Juhendaja on Veiko Hani.

Koolituse maht 16 akad.tundi

KOOLITUSED TOIMUVAD LÜLLEMÄE RAHVAÕPISTU RUUMIDES

25.oktoobril

3.novembril                                     kell 17.00- 20.15

10.novembril

14.novembril

NB! Vajalik eelregistreerimine opistu@gmail.com hiljemalt 10.oktoobriks

Kodanikuks olemise ABC

𝗞𝗼𝗴𝘂𝗸𝗼𝗻𝗻𝗮𝗿𝗶𝗻𝗴𝗶𝘀 𝗼̃𝗽𝗶𝗱 𝗸𝗼𝗼𝘀 𝘁𝗲𝗶𝘀𝘁𝗲𝗴𝗮 𝗹𝗮̈𝗯𝗶 𝗮𝗿𝘂𝘁𝗲𝗹𝘂𝗱𝗲:
🔵 kodanike õigusi ja kohustusi;
🔵 kuidas otsuseid mõjutada;
🔵 riigi ja omavalitsuse vastutusalasid;
🔵 kogukondlike murede lahendamist.
Aeg: 08.10.2023; 22.10.23; 29.10.23; 5.11.23; 19.11.23; 26.11.23   kell 11.00-12.35
Toimumiskoht: Lüllemäe Rahvaõpistu ruumides Lüllemäe KM II korrusel, Kirikumõisa tee 5
Maksumus: tasuta- Rahastab Avatud Eesti Fond
Maht: 16 ak/h
Sis Kui soovin kodanikuna midagi muuta või kaasa rääkida – kas pöördun presidendi, Riigikogu või kohaliku omavalitsuse poole? Kuidas targalt osaleda ühiskondlike otsuste tegemisel? Mis on erinevate demokraatlike institutsioonide roll Eestis? Kuidas mitte minna kaasa demagoogiaga? Kogukonnaringis õpitakse, kuidas paremini teostada oma õigusi ja kohustusi kodanikuna ning võtta valimistel läbimõeldumaid seisukohti.

Kogukonnaringides käsitletavad teemad

Kohalikul tasandil:  Mis viisidega saad kohalikku elu edendada? Kodaniku roll Eesti ühiskonnas, põlvkondadevaheline sidusus. Sihtrühmade vajaduste empaatilise kaardistamise kaudu probleemipüstitus, mida on võimalik kasutada sisendina innovaatiliste lahenduste kirjeldamisel. Nt. Prügimajanduse korrastamine.

Riiklikul tasandil: Eesti ühiskonna mudel ja riigikorraldus. Eesti esindusdemokraatia osad (rahva võim, rahvahääletus, institutsioonid ja võimude lahusus).

Rahvusvahelisel tasandil: Miks on vaja omada arusaama rahvusvahelistest trendidest? Kuidas Euroopa Liidu institutsioonid meie elu ja siinseid tegemisi mõjutavad?

Koolituse eesmärk Eesti täiskasvanute teadlikkus demokraatliku ühiskonna toimimisest ja kestliku arenguga seotud väljakutsest on suurenenud ning seeläbi on loodud eeldused kodanikuteadlikkuse ja -aktiivsuse suurenemiseks.

Metoodika: “Kodanikuks olemise ABC” toimub kogukonnaringina. Tegemist on õpiringi meetodiga, kus luuakse esmalt turvaline õhkkond ja võimalus olla aktiivselt kaasatud. Kasutatakse Poster esitluse meetodit, mida saab esitleda nii paberil kui ka digiversioonis.

Kogukonnaringi toimimisel hoiavad kätt pulsil Kai Pata ja Ene Kaas

Kogukonnaringi lõpetamisel väljastab korraldaja osalejale soovi korral tõendi.

Projekti “Kodanikuks olemise ABC” rahastab Norra @Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab @Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga (@hea kodanik).

Registreerumine ja lisainfo: opistu@gmail.com, 53301511

Õppereis

Lüllemäe Rahvaõpistu korraldas õppereisi Ida-Harjumaale. Tutvuti külakeskuste tegemistega ja viidi läbi õpituba.
Toetas Kohaliku omaalgatuse programm (Projekt nr RE.2.03.22-3512)

Täname toetuse eest Valga valda

Lüllemäe rahvaõpistu pakkus eelmisel aastal erinevaid koolitusvõimalusi, mida toetas ka Valga vald.
Viidi läbi arvutikoolitus, osaleti üülaadal Harglas, korraldati Lüllemäe külapäev, viidi läbi erinevad käsitööalased koolitused ja õpitoad (portselanimaal, keraamika, akrüüli valamine, käsitöökaartide valmistamine, sojavahast küünla valmistamise õpituba, geomeetrilise pildi valmistamine), korraldati õppereis uute ideede saamiseks.
Täname toetuse eest!

https://www.facebook.com/www.opistu.net.ee