Lühike läbilõige Lüllemäe Rahvaõpistu tegevustest 10 aasta vältel

meie_kodu

Kultuurimaja enne renoveerimist

Lüllemäe Rahvaõpistu alustas oma tegevust 1.detsembril 1995. aastal, eesmärgiks – areng õppimise kaudu. Peamiseks pidasime piirkonna täiskasvanute lahtiraputamist üleminekuperioodi raskustest, tuua neid elukestva õppe kaudu tagasi ühiskonna aktiivseteks liikmeteks läbi igakülgse enesetäiendamise.
Oluliseks osaks meie tegevuses on olnud keeleõpe: inglise keel, soome keel, aga ka saksa keel. Juba algusest saadik on meid köitnud kunsti alad: portselanimaal, klaasimaal, siidimaal. Oleme ise käinud õppimas Eestimaa ja Soome õpetajate juures ning kogu tegevusaja vältel viinud läbi vastavaid kursusi meie lähipiirkonna huvilistele. Mitu aastat oleme läbi viinud suviseid lilleseade kursusi, milles osalevad ka õpetajad Šveitsist.

Üheks osaks meie tegevusest on rahvuslikud käsitööd- lapitehnika ja viltimine
Inimese kui isiksuse arendamiseks viime perioodiliselt läbi kõikvõimalikke psühholoogia kursuseid, koostöös kohaliku põhikooliga lastevanemate koolitusi.

Viimastel aastatel on LRÕ välja kujunenud kui arenduskeskus. Selle koolitus ja arendustegevuse tulemusena on Karula vallas moodustunud 6 külakogukonda, kes on saanud väljaõppe külade arendamises, arengukava koostamises, projektide kirjutamises, moodustunud on mitu külaseltsingut ja MTÜ-d. Külakogukondade arendamisel on oluline osa LRÕ osavõtt Kagu- Eesti kolme maakonna külasid hõlmavas projektis “Kogukonna vedurid“. Koostöös kohalike noortega on välja arenemas Karula valla noortekeskus, nendest loodame tulevikus aktiivseid osalejaid ka meie koolitustöös. Käivitunud on Karula valla Pensionäride Ühenduse töö.

Meie töö ei oleks olnud nii efektiivne, kui meil ei oleks olnud nii palju sõpru ja koostööpartnereid- VHL, kes on kõik need aastad aidanud koolitada õpetajaid ja leidnud partnereid siin- ja sealpool piiri; AHL, Valgamaa Ärenguagentuur, Valgamaa Partnerluskogu, Räpina Vabaharidusühendus, Birkka Rahvaülikool Rootsis jt.

Kultuurimaja pärast renoveerimist

Kultuurimaja pärast renoveerimist

Meil ei ole päris oma maja ning me rendime Lüllemäe Kultuurimaja ruume. See on võimalik tänu heale koostööle Karula vallaga, kes on ka mitmeid projekte rahastanud, kattes omaosaluse summasid. SAPARD-6 meetme rahastusel renoveerisime Lüllemäe Kultuurimaja ruumid. Lähiajal on plaanis jätkata noortekeskuse arendamist, koolinoorte väljaõpet tule-, vee- ja ohtlike jäätmete kaitsetegevuse alal, jätkata juba traditsioonilisi kursusi kunstide ja rahvusliku käsitöö alal ning on ideid mõningate uute kursuste läbiviimisteks oma heade koostööpartneritega.