Koolitus- Lastevanemate kaasamine õpikogukonnaks

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

NB! KOOLITUSKURSUS JÄÄB ÄRA!

Õppeasutus:

Lüllemäe Rahvaõpistu

reg 80068615

Valgamaa Lüllemäe

1. Õppekava nimetus: Lastevanemate kaasamine õpikogukonnaks

2. Õppekavarühm: Kasvatusteadus

3. Eesmärk: Koolituse tulemusel on koolikogukonna liikmete kaasvastutus, ühised

tõekspidamised ja teadlikkus suurenenud.

Õpiväljundid: Koolituse läbinud õppija:

 • teab koolielu toimimise põhialuseid ( sh.seadusandlus);

 • mõistab koostöö vajalikkust lapse arendamisel ja kujundamisel;

 • väljendab ja mõistab erinevaid seisukohti;

 • huvitub väärtushinnangute mitmekesisusest ning on valmis eelarvamuste kõrvalejätmiseks ja kompromissideks;

 • oskab suhelda avalikus sfääris;

 • oskab õpitut (sh õpioskusi ja strateegiaid) kasutada erinevates kontekstides ning koostöiselt probleeme lahendades.

4. Õpingute alustamise tingimused:

Sihtgrupp: põhi- või keskhariduseta lapsevanemad

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

5. Õppe maht ja ülesehitus: Koolituse kogumaht on 40 akadeemilist tundi. Kõik vajaminevad materjalid ja töövahendid on koolituskeskuse poolt tagatud. Olemas kaks õppeklassi koolitustegevuse läbiviimiseks ning saali kasutamise võimalus.

Grupi suurus 24 inimest

6. Õppe sisu:

    • hariduselu puudutav seadusandlus ja vabariiklikud strateegiad, selle tõlgendamine;

    • tegevuse eesmärgistamine, meeskonnatöö, selle tõhustamine ja rolliootused;

    • väärtused ja väärtusarendus;

    • suhtlemistasandid, suhtlemine ja selge kommunikatsioon kogukonnaliikmete vahel, avalik esinemine ja tagasisidestamine;

    • isiklike tugevuste ja nõrkuste ning hoiakute määratlemine;

    • kaasamine, osalemist ja probleemilahendust toetav käitumine;

Meetodid:

Auditoorne: loeng, arutelu, rühmatöö, ajurünnak, analüüsi koostamine, juhtumipõhiste

olukordade lahendamine, ümbritseva keskkonna kaardistamine õpikeskkonnana, küsimustike

koostamine, ettekande koostamine, küsimustikele vastamine, dokumentide sisuga tutvumine.

7. Õppe lõpetamise tingimused:

Osalemine 80% õppetegevuses. Õpiväljundite hindamine:

teab koolielu toimimise põhialuseid- iseseisev töö: analüüs õppekava põhjal, kirjalik individuaalne tagasiside

-mõistab koostöö vajalikkust lapse arendamisel ja kujundamisel- küsimustikule individuaalne vastamine; suuline tagasiside grupis

– kursuse tagasisidelehe täitmine

8. Väljastatavad dokumendid:

Õppe lõpetamise tingimuse täitmisel väljastatakse tunnistus, osalisel täitmisel tõend läbitud teemade

kohta.

9. Koolitaja kvalifikatsioon:

1. Karjäärinõustaja, omistatud 7 kutsetase. Kõrgharidus, täiskasvanute õpetamise alased täiendkoolitused.

2. Kõrgharidus, täiskavanute õpetamise ja lastevanemate koolituste läbiviimise kogemus 20 aastat.

Alustame 19.novembril kell 16.00

Vajalik eelregistreerimine hiljemalt 30.oktoobriks (opistu@gmail.com) (täida osaleja avaldus) vorm- lastevanemate kaasamine

  Lüllemäe Rahvaõpistu osaleb  Eesti Vabaharidusliidu projektides, mis toimuvad            struktuuritoetuste ja Haridus- ja Teadusministeeriumi toel:

•   Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2016-2019 

•   Ettevõtlik õppija (2016-2019)

•   Õpioskus kui võti õppesse (2016-2019) 

Projektide peamine eesmärk on madalama haridustasemega ja varem õppes vähem osalenud täiskasvanute kaasamine õppesse ning nende eluks ja tööks vajalike pädevuste arendamine. Projektide tulemusena on täiskasvanute teadlikkus õppimise vajalikkusest ja õppimisvõimalustest suurenenud.