Karula ja Taheva valdade koostööprojekt lõppenud

Lüllemäe Rahvaõpistu poolt läbiviidud projekt „Karula ja Taheva valdade kodanikeühenduste tegevusvõimekuse suurendamine“ on lõppenud. Projekti rahastas Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Aasta kestel toimunud erinevatel koosolekutel, seminaridel, koolitustel ja ümarlaudadel jõuti paljude vabaühenduste, aktiivsete inimeste sh KOVi esindajate osalusel kahe valla jaoks oluliste tulemusteni.

Projekti algul saime naabritena teineteist hästi tundma. Algatasime olulisi vestlusi, suundusime uute ideede otsingule. Üheskoos, erinevate koolitajate kaasabil, avastasime inimeste kokkutoomise ja koostegutsemise ning infoedastuse sh meediaga suhtlemise mitmekülgseid viise. Omandasime oskusi enese tegevuse ja olukorra analüüsimiseks ning partnerluse edendamiseks. Tähtis oli, et kohalikud võimuorganid ja inimesed said vastastikku oma huvisid avalikustada.

Projekti eesmärgiks oli mitte ainult kokku tulla arvamuste ja ideede kogumiseks, vaid võimestada kodanikealgatuslikku tegevust. Sellest lähtuvalt sai iga osaleja panustada vastavalt oma võimetele ja oskustele ning võtta vastutust piirkonna arengusuutlikkuse ja järjepidevuse eest. Ühistöös realiseerusid mitmed ideed  koostöisteks projektikavadeks, tehti hulgaliselt ettepanekuid Karula valla koostamisel olevasse arengukavasse ning uuendati Lüllemäe Rahvaõpistu kodanikuhariduse õppekava. Läbi aktiivse koostöö ning jagatud vastutuse kasvanud eneseusk, entusiasm ja tahtejõud ning loodud kontaktid ja kokkulepped lubavad loota koostöö jätkumisele ka projekti lõppedes.

Projekti toimunud tegevustega saab tutvuda Lüllemäe Rahvaõpistu koduleheküljel.

Lüllemäe Rahvaõpistu tänab Karula ja Taheva valla vallavalitsuste ja volikogude ning vabaühenduste esindajaid osalemise ja  toetuse eest projekti läbiviimisel.