Rubriigiarhiiv: Koolitused

Koolitus- Lastevanemate kaasamine õpikogukonnaks

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

NB! KOOLITUSKURSUS JÄÄB ÄRA!

Õppeasutus:

Lüllemäe Rahvaõpistu

reg 80068615

Valgamaa Lüllemäe

1. Õppekava nimetus: Lastevanemate kaasamine õpikogukonnaks

2. Õppekavarühm: Kasvatusteadus

3. Eesmärk: Koolituse tulemusel on koolikogukonna liikmete kaasvastutus, ühised

tõekspidamised ja teadlikkus suurenenud.

Õpiväljundid: Koolituse läbinud õppija:

 • teab koolielu toimimise põhialuseid ( sh.seadusandlus);

 • mõistab koostöö vajalikkust lapse arendamisel ja kujundamisel;

 • väljendab ja mõistab erinevaid seisukohti;

 • huvitub väärtushinnangute mitmekesisusest ning on valmis eelarvamuste kõrvalejätmiseks ja kompromissideks;

 • oskab suhelda avalikus sfääris;

 • oskab õpitut (sh õpioskusi ja strateegiaid) kasutada erinevates kontekstides ning koostöiselt probleeme lahendades.

4. Õpingute alustamise tingimused:

Sihtgrupp: põhi- või keskhariduseta lapsevanemad

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

5. Õppe maht ja ülesehitus: Koolituse kogumaht on 40 akadeemilist tundi. Kõik vajaminevad materjalid ja töövahendid on koolituskeskuse poolt tagatud. Olemas kaks õppeklassi koolitustegevuse läbiviimiseks ning saali kasutamise võimalus.

Grupi suurus 24 inimest

6. Õppe sisu:

    • hariduselu puudutav seadusandlus ja vabariiklikud strateegiad, selle tõlgendamine;

    • tegevuse eesmärgistamine, meeskonnatöö, selle tõhustamine ja rolliootused;

    • väärtused ja väärtusarendus;

    • suhtlemistasandid, suhtlemine ja selge kommunikatsioon kogukonnaliikmete vahel, avalik esinemine ja tagasisidestamine;

    • isiklike tugevuste ja nõrkuste ning hoiakute määratlemine;

    • kaasamine, osalemist ja probleemilahendust toetav käitumine;

Meetodid:

Auditoorne: loeng, arutelu, rühmatöö, ajurünnak, analüüsi koostamine, juhtumipõhiste

olukordade lahendamine, ümbritseva keskkonna kaardistamine õpikeskkonnana, küsimustike

koostamine, ettekande koostamine, küsimustikele vastamine, dokumentide sisuga tutvumine.

7. Õppe lõpetamise tingimused:

Osalemine 80% õppetegevuses. Õpiväljundite hindamine:

teab koolielu toimimise põhialuseid- iseseisev töö: analüüs õppekava põhjal, kirjalik individuaalne tagasiside

-mõistab koostöö vajalikkust lapse arendamisel ja kujundamisel- küsimustikule individuaalne vastamine; suuline tagasiside grupis

– kursuse tagasisidelehe täitmine

8. Väljastatavad dokumendid:

Õppe lõpetamise tingimuse täitmisel väljastatakse tunnistus, osalisel täitmisel tõend läbitud teemade

kohta.

9. Koolitaja kvalifikatsioon:

1. Karjäärinõustaja, omistatud 7 kutsetase. Kõrgharidus, täiskasvanute õpetamise alased täiendkoolitused.

2. Kõrgharidus, täiskavanute õpetamise ja lastevanemate koolituste läbiviimise kogemus 20 aastat.

Alustame 19.novembril kell 16.00

Vajalik eelregistreerimine hiljemalt 30.oktoobriks (opistu@gmail.com) (täida osaleja avaldus) vorm- lastevanemate kaasamine

  Lüllemäe Rahvaõpistu osaleb  Eesti Vabaharidusliidu projektides, mis toimuvad            struktuuritoetuste ja Haridus- ja Teadusministeeriumi toel:

•   Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2016-2019 

•   Ettevõtlik õppija (2016-2019)

•   Õpioskus kui võti õppesse (2016-2019) 

Projektide peamine eesmärk on madalama haridustasemega ja varem õppes vähem osalenud täiskasvanute kaasamine õppesse ning nende eluks ja tööks vajalike pädevuste arendamine. Projektide tulemusena on täiskasvanute teadlikkus õppimise vajalikkusest ja õppimisvõimalustest suurenenud.

Koolitusprogramm “Käsitööga tööle”

Lüllemäe Rahvaõpistu            EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

 1. Õppekava nimetus: Käsitööga tööle

 2. Õppekavarühm: Isikuareng

 3. Eesmärk ja õpiväljundid:

Eesmärk: Koolituse tulemusel on õppija omandanud eelteadmised ettevõtlusest ja toodete turustamisest.

Õpiväljundid

Koolituse läbinud õppija:

 • teadvustab õppimise vajalikkust, leiab infot õppimisvõimaluste ja ettevõtluse kohta ning kasutab seda oma õppimise planeerimisel;

 • oskab seada eesmärke ja planeerida tegevusi nende saavutamiseks;

 • teab ettevõtlusalaseid põhimõisteid, väikeettevõtluse vorme ja turunduskanaleid;

 • kavandab toote vastavalt sihtgrupile, kujundab toote hinna.

 1. Õppe alustamise tingimused, sihtgrupp, vajadused:

Sihtgrupp:

 • majanduslikult mitteaktiivsed inimesed;

 • vähenenud töövõimega inimesed;

 • keskhariduseta, erialase hariduseta või aegunud kvalifikatsiooniga1 inimesed;

 • madala sissetulekuga2 inimesed.

Õppe alustamise tingimused: Tegelemine käsitööga ja huvi valmistada käsitöötooteid müügiks.

 1. Õppe maht ja ülesehitus:

Koolituse kogumaht on 40 akadeemilist tundi, millest 28 tundi teoreetilist õpet ja 12 tundi praktilist tööd kooli keskkonnas.

 1. Õppekeskkond ja õppematerjalid:

Kõik vajaminevad materjalid ja töövahendid on koolituskeskuse poolt tagatud. Olemas kaks õppeklassi koolitustegevuse läbiviimiseks. Grupi suurus on 12 inimest.

 1. Õppe sisu:

 • Õppimisvõimalused, õpioskused, õppimise planeerimine.

 • Info otsimine.

 • Eesmärkide seadmine, tegevuse planeerimine.

 • Mina kui ettevõtja.

 • Ettevõtjaks olemise eeldused, plussid ja miinused.

 • Ettevõtlusega alustamine (ettevõtlusvormid, äriseadustik ja raamatupidamine).

 • Äriidee kavandamine ja turg.

 • Toote väljatöötamine, valmistamine ja arendamine, disain, reklaam, pakendamine.

 • Turundus, käsitöötoodete turunduskanalid.

 1. Õppemeetodid:

Loeng, vestlusringid, rühmatööd, intervjuud, praktilised tööd (käsitööesemete valmistamine, toodete disainimine ja reklaamimine, hinnakujundus, pakendamine).

 1. Õppe lõpetamise tingimused:

Osalemine 75% õppetegevuses. Õpiväljundeid ei hinnata.

 1. Väljastatavad dokumendid:

Õppe lõpetamise tingimuste täitmisel väljastatakse tõend.

 1. Koolitajate kvalifikatsioon:

Ettevõtluse ja raamatupidamise alane kõrgharidus, koolitamise kogemus üle 10 aasta.

Täiskasvanute koolitamise kogemus üle 10 aasta, head praktilised käsitööoskused.

Koolitus toimub Lüllemäe Kultuurimajas, Lüllemäe Rahvaõpistu ruumides

Alustame 26.septembril kell 17.00

Järgmised kuupäevad lepitakse kokku esimesel kokkusaamisel (kolmapäevad ja laupäevad)

Vajalik eelregistreerimine (täida osaleja avaldusvorm). Lisainfo opistu@gmail.com; 53301511

vorm_osaleja avaldus- käsitööga tööle

  Lüllemäe Rahvaõpistu osaleb  Eesti Vabaharidusliidu projektides, mis toimuvad            struktuuritoetuste ja Haridus- ja Teadusministeeriumi toel:

•   Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2016-2019 

•   Ettevõtlik õppija (2016-2019)

•   Õpioskus kui võti õppesse (2016-2019) 

Projektide peamine eesmärk on madalama haridustasemega ja varem õppes vähem osalenud täiskasvanute kaasamine õppesse ning nende eluks ja tööks vajalike pädevuste arendamine. Projektide tulemusena on täiskasvanute teadlikkus õppimise vajalikkusest ja õppimisvõimalustest suurenenud.

Kogupere rahvakalendri programm- “vastel valge posikene…”

vastlad

EESTI RAHVAPÄRIMUSE KOOL KUTSUB OSALEMA

                          kogupere rahvakalendri programmis

                                              „Vastel valge poisikene…“

                                               13.veebruaril kell 12.30- 14.00

                                                  Lüllemäe Kultuurimajas

VASTLALAULUD, KOMBESTIKUMÄNGUD, RAHVAMÄNGUD, LAULUMÄNGUD, ÕPITOAD väikestele ja suurtele.

Püüame vastelt, teeme noore kuu loitsu, kammime-jookseme juuksed pikaks, tantsime linalakka linnukesega, ajame põrssad põllule ja kada teiste sakste maile.

Kõikidele osalejatele vastlamängude õpileht.

Palume kaasa võtta kamm, võtmed (või sendid), riideräbalaid (väike peotäis), vastlavurr (kui on).

Korraldab Lüllemäe Rahvaõpistu

Toetab: „Projekti rahastab rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.“

Lisainfo: Ene, 53301511

Pärimuslikud kokkusaamised- jõulud

Pühapäeval, 10.detsembril kell 11.00 Lüllemäe Kultuurimajas

Pärimuslikud kokkusaamised kogukonnas- Jõulud. Eesti Rahvapärimuse Kool viib läbi ühe vahva perepäeva, kus räägitakse vanadest jõulukommetest, lauldakse vanu jõululaule, mängitakse erinevaid seltskoona mänge. Räägime toitudest ja viime läbi õpitoa.

Toetavad:   ja Karula Vallavalitsus

Veebilehe loomine e-kaubandusega alustamiseks

                                          EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Lüllemäe Rahvaõpistu osaleb Eesti Vabaharidusliidu projektides, mis toimuvad struktuuritoetuste ja Haridus- ja Teadusministeeriumi toel ning kutsub teid esimesele koolitusele:

Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine

Õppekava nimetus: Veebilehe loomine e-kaubandusega alustamiseks

Õpiväljundid:

Tunneb WordPress sisuhaldustarkvara ülesehitust; Oskab WordPress platvormil tehtud veebilehte hallata; Omab põhitõdesid e- kaubandusest; Omab põhiteadmisi veebilehe otsimootorite optimeerimisest (SEO)

Sihtgrupp: erialase hariduseta; majanduslikult mitteaktiivsed inimesed.

Õppe kogumaht: 32 ak tundi. Koolitused toimuvad 23.- 24. septembril, 8.oktoobril ja 21.oktoobril Lüllemäe Kultuurimajas, algusega kell 10.00. Koolitus on tasuta.

Õppijate arv:10 inimest

Õppe sisu:

WordPressi platvormil veebilehe loomine; WordPressi ja WooCommerce veebi/e-poe haldamine;

E-kaubanduse põhitõed; Otsimootoritele optimeerimise põhitõed ja analüütika; Internetiturunduse põhialused; Kuidas analüüsida kodulehe efektiivsust?; Kuidas kasvatada kodulehe külastajate arvu?; Kuidas alustada e-kaubandusega?

Õppemeetodid: auditoorne õpe koos praktiliste ülesannetega arvutis

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Õppija osalus vähemalt 75% koolituse mahust.

Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade koht

Lisainfo ja registreerimine: opistu@gmail.com, 53301511

ESF projektid 2016-2020

                                                EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

        Lüllemäe Rahvaõpistu osaleb  Eesti Vabaharidusliidu projektides, mis toimuvad            struktuuritoetuste ja Haridus- ja Teadusministeeriumi toel:

•   Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2016-2019 

•   Ettevõtlik õppija (2016-2019)

•   Õpioskus kui võti õppesse (2016-2019) 

Projektide peamine eesmärk on madalama haridustasemega ja varem õppes vähem osalenud täiskasvanute kaasamine õppesse ning nende eluks ja tööks vajalike pädevuste arendamine. Projektide tulemusena on täiskasvanute teadlikkus õppimise vajalikkusest ja õppimisvõimalustest suurenenud.

 

 

ÕPPEKAVAD

                                                  EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Lüllemäe Rahvaõpistu

reg 80068615

Õppekava nimetus: Veebilehe loomine e-kaubandusega alustamiseks

Võtmepädevus: digipädevus

Õppekavarühm: Arvutikasutus

Õpiväljundid:

 • Tunneb WordPress sisuhaldustarkvara ülesehitust
 • Oskab WordPress platvormil tehtud veebilehte hallata
 • Omab põhitõdesid e- kaubandusest
 • Omab põhiteadmisi veebilehe otsimootorite optimeerimisest (SEO)

Sihtgrupp: erialase hariduseta; majanduslikult mitteaktiivsed inimesed.

Õppe kogumaht: 32 ak tundi

Õppijate arv: 10 inimest

Õppe sisu:

 • WordPressi platvormil veebilehe loomine
 • WordPressi ja WooCommerce veebi/e-poe haldamine
 • E-kaubanduse põhitõed
 • Otsimootoritele optimeerimise põhitõed ja analüütika
 • Internetiturunduse põhialused
 • Kuidas analüüsida kodulehe efektiivsust?
 • Kuidas kasvatada kodulehe külastajate arvu?
 • Kuidas alustada e-kaubandusega?

Õppemeetodid: auditoorne õpe koos praktiliste ülesannetega arvutis

Õppekeskkonna kirjeldus:

Õppetöö toimub kaasaegses arvutiklassis, kus igal õpilasel on olemas individuaalne arvuti. Koolituse käigus saab koolitatav endale paljundatud koolitusmaterjalid.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Õppija osalus vähemalt 75% koolituse mahust.

Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.

Koolitaja kvalifikatsioon: täiskasvanutele suunatud arvutikoolituste läbiviimise kogemus

 Koolitused toimuvad 23.- 24. septembril, 8. ja 21. oktoobril Lüllemäe Kultuurimajas, algusega kell 10.00. Lisainfo ja registreerimine opistu@gmail.com; 53301511

Kursuste korraldusest

 • Lüllemäe Rahvaõpistus toimub õppetöö lühemate ja pikemate kursustena kogu aasta vältel.

 • Kursused toimuvad enamasti nädalavahetustel, üksikud ka argipäeviti.

 • Kursuste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides. Enamasti kestab kursus ühel päeval 3–4 akadeemilist tundi. Üks akadeemiline tund on 45 minutit.

 • Enamasti toimuvad kursused Lüllemäe Rahvaõpistu ruumides Lüllemäel (Valgamaa,Karula vald) kuid on võimalus kutsuda ka koolitusi kohapeale.

 • Enamikul kursustel osalemine ei eelda eelenvaid kogemusi ja oskusi. Kui varasem kogemus on siiski nõutav on see väljatoodud kursuse kirjelduses.

 • Kursustel osalemiseks tuleb end eelnevalt registreerida kas e-posti opistu@gmail.com või telefonil 53 301 511

 • Kursuse ärajäämise korral (osavõtjate vähesus vm põhjus) teavitatakse registreerunuid esimesel võimalusel.

 • Kursuse eest saab tasuda nii ülekandega kui ka sularahas enne kursuse algust kohapeal.

 • Kursuse tasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, mille pealt tagastatakse tulumaks.

 • Enamasti on kursuste käigus vaja minevad töö- ja abivahendid ning materjalid hinna sees.

 • Kursusest osavõtuks täidab soovija avalduse kohapeal enne kursuse algust.

 • Kursuse lõppedes täidab osavõtja tagasisideankeedi.

 • Soovi korral väljastame kursuse lõppedes tunnistuse, kuid seda tingimusel, et

  õppeprogrammist on läbitud vähemalt 75%.

  Tunnistusele on märgitud kursusel osalenu nimi, koolituse toimumise aeg, maht ja läbiviija(d).

 • Vabaharidusliku koolituskursuse läbimine ei anna kvalifikatsiooni.

  Tegevuse kvaliteedi tagamise alused

  Kvaliteedi tagamiseks on avalikustatud õppijatele info õppekavade, koolitajate ja õppekorralduse kohta.

  Õppetöö toimub enamasti Karula valla kultuuri- ja huvialakeskuse ruumides, mida rendib Lüllemäe Rahvaõpistu. Õpperuumid on sisustatud täiskasvanutele sobivate laudade ja toolidega. Õppeklassis on tahvel, ekraan, multimeedia projektor, CD-mängija. Kasutada saab koopiamasinat, printerit ja arvuteid. On olemas interneti püsiühendus. Ruum on valgusküllane ja õhutamisvõimalusega. Olemas kohvikeetmise võimalus.

  Koolituse kvaliteedi tagamiseks toimuvad regulaarselt õppijate ja õpetajate küsitlused ning selle alusel on tehtud sisehindamise kokkuvõtted.